ESG-Rapport - Bæredygighed hos Apuls

Indledning til Apuls ApS' ESG-rapport

I en tid, hvor vores planet står over for hidtil usete udfordringer, anerkender vi hos Apuls vores kollektive ansvar for at beskytte og bevare vores verden for fremtidige generationer. Denne ESG-rapport repræsenterer ikke blot et vitnesbyrd om vores engagement, men også en forpligtelse til fortsat at stræbe efter bæredygtighed og ansvarlighed i alle vores forretningens aspekter.

Vores rejse inden for bæredygtighed og social ansvarlighed har været både lærerig og udfordrende. Hos Apuls har vi gjort betydelige fremskridt i at integrere bæredygtighed i vores kerneaktiviteter. Vi er stolte over de skridt, vi har taget indtil videre, men vi er også ydmyge og klar over, at rejsen kun lige er begyndt. Der er fortsat et betydeligt potentiale for forbedringer og innovationer, som vi er fast besluttede på at udforske og implementere i de kommende år.

I denne ESG-rapport vil læseren finde detaljerede beskrivelser af de forskellige områder, hvor vi har identificeret potentiale for yderligere forbedringer. Vores tilgang er dynamisk, og vi forpligter os til løbende at opdatere og forbedre vores strategier og handlinger i takt med, at nye muligheder og udfordringer opstår.

Vi inviterer interesserede parter til at dykke dybere ned i vores tanker og strategier vedrørende Apuls' ESG-profil. For yderligere information eller for at deltage i en dialog om vores ESG-indsats, opfordrer vi til at kontakte os. Vi værdsætter åben kommunikation og er altid klar til at dele og drøfte vores planer og visioner for et mere bæredygtigt og ansvarligt Apuls.

Som vi bevæger os fremad, ser vi med optimisme og engagement frem til at fortsætte vores arbejde med ESG-initiativer. Vi er forpligtede til at gøre en forskel - ikke kun for vores virksomhed, men for samfundet som helhed og for den planet, vi alle deler.

EGS-ansvarlig

Hvad er en ESG-rapport og hvordan arbejder Apuls ApS med ESG?

'ESG-rapporten (Environment, Social, and Governance) er et afgørende dokument, der detaljeret beskriver organisationens praksis og præstationer inden for miljømæssig bæredygtighed, socialt ansvar og etisk forretningsførelse.'

Hos Apuls har vi integreret ESG-rapportering som en central del af vores virksomhedsledelse. Denne praksis understreger vores engagement i at adressere de væsentlige bæredygtighedsudfordringer, som påvirker alle vores interessenter - herunder vores samarbejdspartnere, kunder, medarbejdere og det bredere samfund. Gennem denne rapporteringsproces demonstrerer vi vores dedikation til at levere en ansvarlig og bæredygtig drift, der bidrager positivt til både vores virksomhed og samfundet som helhed.

E = Environment - Miljømæssig ansvarlighed

"Vores planet, vores ansvar"

Denne sektion af ESG-rapporten fokuserer på vores miljøpåvirkning og vores bestræbelser på at minimere negative effekter. Det omfatter bl.a.:

Bæredygtig ressourceanvendelse: Hvordan vi forholder os til naturressourcer.

Emissionsreduktion: Tiltag og strategier til at nedbringe udledning af drivhusgasser.

Affaldshåndtering: Praksis for reduktion, genbrug og bortskaffelse af affald.

Miljøbevarelse: Initiativer for at beskytte biodiversitet og økosystemer.

S = Social - Socialt ansvar

"Sammen for et bedre samfund"

Den sociale dimension adresserer vores rolle og indflydelse i samfundet. Vigtige aspekter inkluderer bl.a.:

Arbejdsforhold: Politikker og praksis om arbejdsmiljø, mangfoldighed og inklusion.

Samfundsengagement: Vores bidrag til lokalsamfund gennem velgørenhed, frivilligt arbejde og uddannelsesinitiativer.

Kundetilfredshed: Forpligtelse til etisk forretningsførelse og kvalitet i produkter og services.

Leverandørkædeansvar: Ansvarlig sourcing og fair handelspraksis.

G = Governance - Etisk forretningsførelse

"Integritet og gennemsigtighed i ledelsen"

Governance-delen beskriver, hvordan vores virksomhed ledes og overvåges for at sikre etisk, transparent og effektiv drift. Den omfatter bl.a.:

Ledelsesstrukturer: Sammensætning og funktion af ledelsen.

Risikostyring: Identifikation, vurdering og håndtering af forretningsrisici.

Compliance: Overholdelse af love og regulativer.

Interessentengagement: Dialog og samarbejde med interessenter for at fremme gennemsigtighed og tillid.

FN´s 17 verdensmål og hvordan Apuls ApS forholder sig til disse, i forbindelse med vores ESG-Rapport

fn-17-verdensmaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, blev vedtaget i 2015 af verdens ledere som en del af 2030 Agendaen for Bæredygtig Udvikling. Disse mål repræsenterer en universel opfordring til at handle mod fattigdom, ulighed og klimaforandringer, mens de fremmer fred og retfærdighed. De dækker et bredt spektrum af sociale, økonomiske og miljømæssige mål, som spænder fra at sikre god sundhed og uddannelse til at bekæmpe klimaforandringer og beskytte vores oceaner og skove.

Verdensmålenes relevans for virksomheder

For virksomheder som os er de 17 verdensmål en værdifuld vejledning i arbejdet med bæredygtighed. De tjener som et universelt sprog, der kan guide virksomhedens ESG-indsatser. Selvom det kan være udfordrende for en enkelt virksomhed at påvirke alle 17 mål direkte, fungerer de som et pejlemærke, der kan inspirere og forme virksomhedens bæredygtighedsstrategier.

Anvendelsen af verdensmålene i ESG-rapportering

I ESG-rapporteringen her, har vi mulighed for at identificere, hvilke af de 17 verdensmål der er mest relevante for vores forretningsmodel og værdikæde. Ved at fokusere på specifikke mål kan vi ikke blot demonstrere vores forpligtelse til bæredygtig udvikling, men også skabe en klarere forbindelse mellem vores forretningsaktiviteter og de større globale bestræbelser.

Et eksempel fra vores perspektiv er, at vi sælger fitnessudstyr og fremmer sund livsstil, hvilket finder en naturlig forbindelse til mål som 'God Sundhed og Trivsel' (Mål 3) og 'Ansvarligt Forbrug og Produktion' (Mål 12). Denne tilgang muliggør en målrettet indsats, hvor vi kan bidrage mest effektivt.

FN's 17 verdensmål tilbyder en ramme, der ikke kun hjælper os virksomheder med at identificere og prioritere vores bæredygtighedsindsatser, men også med at kommunikere vores bidrag til en bæredygtig fremtid på en gennemsigtig og målbar måde. Ved at integrere disse mål i ESG-rapporteringen, kan vi spille en afgørende rolle i den globale indsats for at nå disse ambitiøse og essentielle mål.

Apuls ApS’ ESG-rapport - Bæredygtighed og ansvarlighed

(Version 1 - Ajourført november 2023 - Apuls ApS forpligter sig til regelmæssig opdatering af denne rapport mindst én gang årligt - Næste opdatering: senest Q4, 2024)
- Daniel Hougaard, Direktør, Apuls ApS

FN's Verdensmål i Apuls ApS’ ESG-Rapport

I overensstemmelse med vores forpligtelse til bæredygtighed og socialt ansvar, har vi i version 1 af vores ESG-rapport, valgt at fokusere specifikt på 6 af FN's Verdensmål, som vi finder relevante og opnåelige i forhold til vores nuværende virksomhedsstruktur og -strategi. Disse mål omfatter:

 • Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13: Klimaindsats
 • Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
Vi anerkender fuldt ud, at vi aktuelt befinder os i de indledende faser af processen med at integrere ESG-principper og FN's Verdensmål i vores virksomhedsstrategier og daglige drift. Det er vores primære målsætning at sikre, at vores virksomhedsaktiviteter og strategiske beslutninger i stigende grad afspejler og understøtter disse centrale områder. Samtidig er vi dedikerede til kontinuerligt at forbedre og udvide vores engagement i de udvalgte mål. Dette inkluderer en åbenhed over for muligheden for at integrere yderligere Verdensmål i vores fremtidige strategier, i takt med at vores kapaciteter og forståelse af disse komplekse områder udvikler sig.

Vores team hos Apuls er forpligtet til at gøre en vedvarende indsats for at sikre, at vores virksomhed ikke blot bidrager til, men videreformidler vigtigheden for dette felt. Vi forstår vigtigheden af at udvikle og implementere strategier, der ikke alene fremmer vores forretningsmæssige mål, men også understøtter en bæredygtig fremtid for samfundet som helhed.

FN Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Delmål 3.4:
"Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes."

Apuls ApS’ bidrag til Verdensmål 3.4

Hos Apuls tager vi mental sundhed og trivsel alvorligt. Vi har et løbende work-life-balance-projekt for alle medarbejdere, hvor vi fokuserer på, at bekymringer om arbejdet ikke skal påvirke den personlige tid herunder især nattesøvnen. Vi har åbne dialoger i vores MUS-samtaler, hvor medarbejdere opfordres til at dele deres bekymringer med kolleger og ledelse.

Forebyggelse af ikke-smitsomme sygdomme

Som en virksomhed, der sælger træningsudstyr, ligger det os naturligt at fremme en aktiv livsstil. Vores medarbejdere har fri adgang til træningsudstyr og vi publicerer regelmæssigt artikler om sund livsstil. Vi har også et fælles mål om at undgå sodavand i hverdagen, som en del af vores kultur for en sund livsstil.

Lokalsamfundsengagement

Ud over at tage hånd om vores egne medarbejdere, engagerer vi os i det lokale samfund ved at støtte lokalsport gennem sponsorater og aktiv deltagelse.

Målemetoder og Rapportering

Vi deler internt vores "små sejre" som en del af vores kultur, og planlægger at formalisere dette, så vi kan måle vores fremskridt over tid. Disse erfaringer deles også eksternt via "Om os" siden på vores hjemmeside og gennem vores markedsføringsmateriale.

FN's Verdensmål 8: Anstændigt jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.5
"Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi."

Apuls ApS’ bidrag til Verdensmål 8.5

I vores stræben efter at være en ansvarlig og bæredygtig virksomhed er Apuls engageret i at bidrage aktivt til opnåelsen af FN's Verdensmål 8.5. Vi anerkender vigtigheden af fuld og produktiv beskæftigelse, anstændigt arbejde og lige løn for alle, inklusive unge og personer med handicap. Nedenfor udforsker vi vores nuværende tiltag og fremtidige planer inden for dette område.

Arbejdsforhold og beskæftigelsesmuligheder

Apuls tager et proaktivt skridt mod at skabe et arbejdsmiljø, der både er inkluderende og støttende. Vi tilbyder fleksible arbejdstider og et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Der er specifik fokus på at tilpasse opgaver og ansvar til hver enkeltes kapaciteter, herunder personer med specielle behov, for at sikre optimal produktivitet og velvære.

Ligestilling og retfærdig løn

Retfærdig løn og ligestilling er grundlæggende for vores værdier. Apuls implementerer stringent politik og praksis, understøttet af regelmæssige lønanalyser, for at identificere og adressere eventuelle uoverensstemmelser i løn baseret på køn, alder eller handicap.

Karriereudvikling og uddannelse

Vores mentorprogrammer er designet til at styrke alle medarbejdere, hvor erfarne kolleger tilbyder individuel vejledning og støtte, hvilket sikrer, at ingen medarbejder er efterladt uden de nødvendige ressourcer til at udvikle og fremme deres karriere.

Arbejdsmiljø og velvære

Hos Apuls tror vi på at fremme fysisk og mental velvære gennem omfattende sundheds- og wellnessprogrammer, fleksible arbejdstider og adgang til mentale sundhedsressourcer.

Diversitet og inklusion

Vi er stolte af vores diversitet og inklusion i rekrutterings- og ansættelsespraksis. Apuls er engageret i at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere føler sig værdsat, respekteret og inkluderet.

Arbejdstagers rettigheder og beskyttelse

Vi har en kompromisløs tilgang til at opretholde arbejdstagers rettigheder og beskyttelse. Vores tiltag, som involverer kontinuerlige evalueringer og forbedringer, er centreret om at skabe et arbejdsmiljø præget af respekt, retfærdighed og sikkerhed.

Fremtidige initiativer og mål

Apuls' fremtidige bestræbelser og planer for at styrke vores bidrag til Verdensmål 8.5 er omhyggeligt planlagt og fokuseret. Vi sigter mod jobskabelse, lige løn og arbejdsrettigheder, og vi er engageret i at opbygge og bevare et arbejdsmiljø, der fremmer disse principper.

Vi forpligter os til løbende at evaluere og forbedre vores praksis og politikker for at sikre, at vi møder og overgår de standarder, der er nødvendige for at gøre en betydelig og varig indvirkning på global bæredygtighed og social retfærdighed. Vores dedikation til disse mål afspejler Apuls' engagement i ikke blot at være en leder inden for vores industri, men også en katalysator for positiv forandring i det bredere samfund.

Delmål 8.8
"Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold."

Apuls ApS’ bidrag til Verdensmål 8.8

Apuls anerkender vigtigheden af at skabe et arbejdsmiljø, der ikke bare er sikkert og beskyttende, men også inkluderende og støttende. I denne forbindelse har vi fokus på FN’s Verdensmål 8.8, og vi tager skridt for at beskytte arbejdstagerrettigheder og fremme et sundt arbejdsmiljø for alle.

Mental sundhed

Mental sundhed er en prioritet for os. Vi arbejder på at sikre, at ingen medarbejder føler sig overvældet af deres opgaver, og vi har en tæt dialog med vores medarbejdere for at identificere og adressere eventuelle bekymringer de måtte have.

Bæredygtighed og socialt ansvar

Selvom vi endnu er i de indledende faser af at integrere miljømæssige bæredygtighedsprincipper i vores arbejde, anerkender vi dens vigtighed og planlægger tiltag i denne retning.

Klageprocedurer og arbejdstagerrettigheder

For at sikre, at medarbejderne kan udtrykke deres bekymringer frit, har vi implementeret en anonym klage-postkasse. Dette er et skridt i retning af at styrke arbejdstagerrettighederne og skabe et mere åbent arbejdsmiljø.

Arbejdstid og Work-life Balance

Vi støtter en sund work-life balance ved at tilbyde fleksible arbejdstider og ved at sørge for, at ledelsen er let tilgængelig for at drøfte eventuelle spørgsmål eller bekymringer medarbejderne måtte have.

Fremadskuende strategier

Vores fremadskuende strategier inkluderer regelmæssige revisioner af vores ESG-rapport og handlingsplaner, eventuelt med inddragelse af eksterne rådgivere.

Vi er stolte over de skridt, vi har taget indtil nu, men vi forstår også, at der er plads til forbedring. Med fortsat engagement og innovation, forventer vi at gøre betydelige fremskridt i opfyldelsen af FN’s Verdensmål 8.8 i de kommende år.

FN's Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Delmål 9.5
"Videnskabelig forskning skal styrkes og den teknologisk kapacitet i de industrielle sektorer i alle lande skal opgraderes, især i udviklingslandene, ved bl.a. inden 2030 at fremme innovation og væsentligt forøge det samlede antal forsknings- og udviklingsmedarbejdere pr. 1 million indbyggere, samt ved at øge de offentlige og private midler til forskning og udvikling."

Apuls ApS’ bidrag til Verdensmål 9.5

Apuls anerkender den uomgængelige rolle, som innovation og teknologi spiller i den moderne verden, især i forhold til at fremme bæredygtig industri, innovation og infrastruktur i overensstemmelse med FN's Verdensmål 9.5. Virksomheden har taget afgørende skridt for at være på forkant med teknologisk innovation, hvilket er evident gennem dens integrering af avancerede ERP-systemer og AI-teknologier. Disse teknologier har ikke kun effektiviseret virksomhedens interne processer men har også forbedret kundeservicen og produktkvaliteten markant.

Effektivisering og kvalitetsforbedring via ERP og AI

Med et ERP-system, der er klargjort for fremtidens teknologiske landskab, er Apuls i stand til at forudsige, reagere og tilpasse sig til de dynamiske markedstrends og kundernes skiftende præferencer. AI har i mellemtiden styrket virksomhedens beslutningsprocesser og operationelle effektivitet, hvilket placerer Apuls som en ledende innovator i branchen.

Fremtidsorienterede teknologiske strategier og ambitioner

Planen for Apuls’ fremtidige teknologiske initiativer er lige så ambitiøs som den er grundig. Med et roadmap, der omfatter fortsatte investeringer i AI, maskinlæring og blockchain-teknologi, søger virksomheden ikke blot at forbedre sin operationelle kapacitet men også at bidrage væsentligt til global teknologisk og videnskabelig udvikling. Måling og evaluering af disse teknologiske initiativer vil blive faciliteret gennem nøje udvalgte KPI'er og ROI-analyser, sikrende, at teknologisk integration fører til håndgribelige og målbare resultater.

Bidrag til global teknologisk udvikling og samarbejde

Apuls' bidrag til global teknologisk udvikling understreges yderligere af dets engagement i samarbejde og deling af viden. Virksomheden er dedikeret til at deltage aktivt i internationale forummer og netværk, hvor erfaringer, læring og best practices deles for at fremme en kollektiv fremgang inden for teknologi og innovation. Med en inkluderende tilgang til teknologisk udvikling søger Apuls ikke kun at styrke sin position på markedet men også at være en aktiv medspiller i realiseringen af en mere bæredygtig, innovativ og teknologisk avanceret global økonomi.

FN's Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.2
"Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer."

Apuls ApS’ bidrag til Verdensmål 12.2

Apuls anerkender de udfordringer og kompleksiteter, der er forbundet med at opnå en 100% grøn profil, især med hensyn til vores produktions- og forsyningskæde. Vi har et betydeligt fokus på at optimere og forbedre bæredygtigheden af vores operationer. En stor del af vores produktion sker i Kina, hvilket præsenterer udfordringer med hensyn til at minimere vores miljømæssige fodaftryk.

Reducering af CO2-udslip gennem lokal produktion

I denne sammenhæng er vi dybt engagerede i løbende at arbejde på at flytte produktionen tættere på hjemmet, hvor det er muligt, for at reducere transportafstandene og dermed vores CO2-udslip. Vi erkender, at logistik og transport er afgørende faktorer i vores samlede miljøpåvirkning, og vi er fast besluttede på at identificere og implementere bæredygtige alternativer.

Bæredygtige produktionsmetoder og leverandørsamarbejde

For de produkter, der fortsat bliver produceret i Kina, intensiverer vi vores bestræbelser på at minimere miljøpåvirkningen. Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører for at sikre, at de overholder strenge miljøstandarder og arbejder mod forbedrede produktionsmetoder, der reducerer ressourceforbruget og affaldsgenereringen. Vi udfører regelmæssige revisioner og evalueringer for at overvåge og forbedre vores leverandørers bæredygtighedsperformance.

Fremme af ESG-praksis i samfundet

På et bredere plan er Apuls også engageret i at hjælpe andre organisationer med at komme i gang med deres ESG (Environmental, Social, and Governance) rejser. Vi tror på kollektive bestræbelser og samarbejde som nøglen til at opnå bredere bæredygtighedsmål. Vi deler vores viden, erfaringer og bedste praksis for at understøtte andre virksomheder i at forstå og adressere deres miljømæssige og sociale udfordringer.

Stræben efter bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsførelse

Apuls fortsætter med at stræbe efter excellence inden for bæredygtighedspraksis og ansvarlig forretning. Selvom vi står over for udfordringer, ser vi dem som muligheder for kontinuerlig forbedring og innovation. Vores engagement i at opnå Verdensmål 12.2 er uomtvisteligt, og vi er dedikeret til at opnå en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer nu og i fremtiden.

Delmål 12.5
"Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug."

Apuls ApS’ bidrag til Verdensmål 12.5

Apuls har en realistisk og pragmatisk tilgang til Verdensmål 12.5. Vi er åbne omkring, at vi stadig har udfordringer at overvinde, men er også stolte af de konkrete skridt, vi har taget for at minimere affald og fremme genvinding og genbrug.

Ansvarlig håndtering af produktets livscyklus

Selvom vi ikke kan sige, at vi har 100% kontrol over hele vores produkts livscyklus, gør vi en betydelig indsats for at håndtere produkternes senere levetid på en ansvarlig måde. Vi arbejder konstant på at forbedre dette aspekt, hvilket afspejles i vores politik for at støtte kunder med reservedele, selv efter garantiperioden er udløbet. Dette ikke alene forlænger produktets levetid, men reducerer også affald ved at minimere behovet for at erstatte hele produkter.

Forstærkning af genbrugs- og genvindingsinitiativer

Vi er også i gang med at styrke vores genbrugs- og genvindingsinitiativer. Selvom vi er på en rejse og lærer undervejs, har vi implementeret klare strategier for at sikre, at så mange komponenter og materialer som muligt bliver genbrugt og genvundet. Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører og partnere for at identificere innovative løsninger, der kan forbedre vores affaldshåndteringspraksis og mindske vores miljømæssige fodspor.

Reducering af affaldsgenerering

Apuls tager sin rolle i realiseringen af Verdensmål 12.5 seriøst og er dedikeret til at fortsætte med at investere i bæredygtige praksis, der bidrager til at reducere affaldsgenereringen gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Vi er engagerede i en kontinuerlig proces med evaluering og forbedring og ser frem til at rapportere om vores fremskridt i de kommende år.

FN's Verdensmål 13: Klima-indsats

Delmål 13.3
"Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning, skadesbegrænsning og tidlig varsling af klimaændringer."

Apuls ApS’ bidrag til Verdensmål 13.3

Apuls erkender vigtigheden af uddannelse og oplysning i forhold til at adressere udfordringerne og mulighederne, der er forbundet med klimaændringer. Selvom vi ikke har et formaliseret internt uddannelsesforløb, bestræber vi os på at holde vores medarbejdere oplyst og give dem et nuanceret perspektiv på både samfundsforhold og specifik virksomhedsdrift.

Individuelle uddannelsesmuligheder

I Apuls er vi forpligtet til at understøtte vores medarbejdere i deres professionelle udvikling. Vi anerkender, at specifikke afdelinger og roller kræver fokuseret ekspertise og viden. Derfor sørger vi for, at medarbejdere, hvor det er relevant, får adgang til efteruddannelse for at forbedre deres færdigheder og kapaciteter. For eksempel har vores økonomiafdeling fået mulighed for uddannelse svarende til dele af bogholderuddannelsen, hvilket sikrer, at de har den nødvendige viden og ekspertise til effektivt at håndtere finansielle aspekter.

Community engagement og oplysning

Selvom vores interne uddannelsesstrategi er selektiv, er vi aktivt engageret i at fremme klimabevidsthed og handling i bredere samfundsforhold. Vi er overbeviste om, at forståelse og adressering af klimaændringer er et kollektivt ansvar, og vi engagerer os derfor i initiativer, der oplyser og mobiliserer forskellige sektorer af samfundet til handling.

Tilpasning og resiliens

Apuls' tilgang til klimaændringer er pragmatisk og responsiv. Vi fokuserer på tilpasningsstrategier, der minimerer klimapåvirkningen og øger vores resiliens over for klimarelaterede risici. Vi monitorerer løbende de miljømæssige tendenser og udvikler beredskabsplaner for at beskytte vores operationer, medarbejdere og samfundet mod de potentielle konsekvenser af klimaændringer.

Apuls er dedikeret til at spille en aktiv rolle i global handling mod klimaændringer. Gennem vores fokuserede uddannelsesinvesteringer, engagement i samfundet og adaptive strategier, bestræber vi os på ikke blot at opfylde vores virksomheds behov men også at bidrage til den bredere agenda for bæredygtighed og klimaresiliens. Hvert skridt, vi tager, er med henblik på at skabe en bæredygtig fremtid, hvor både vores virksomhed og samfundet trives trods de miljømæssige udfordringer, vi står overfor.

FN's Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Delmål 17.16
"Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene."

Apuls ApS’ bidrag til Verdensmål 17.16

Apuls har fuldt ud erkendt betydningen af at udvikle et stærkt globalt partnerskab for at fremme bæredygtig udvikling. Vi mener stærkt, at samarbejde, innovation og deling af ressourcer er fundamentale for at overvinde udfordringerne og realisere mulighederne forbundet med global bæredygtighed.

Sammenkobling af viden og ekspertise

Apuls er proaktiv i at opbygge relationer og netværk, der transcenderer geografiske og sektorielle grænser. Vi samarbejder med et mangfoldigt sæt af interessenter, inklusive industripartnere, akademiske institutioner, ikke-statslige organisationer og regeringer. Vores mål er at mobilisere og dele viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at styrke kapaciteten for bæredygtig udvikling.

Teknologisk samarbejde

Som en virksomhed, der er dybt rodfæstet i innovation, ser Apuls teknologisk samarbejde som et centralt element i at opnå verdensmålene for bæredygtig udvikling. Vi er engageret i at dele vores teknologiske indsigt og løsninger for at forbedre adgangen til og anvendelsen af banebrydende teknologier, der kan adressere specifikke udfordringer inden for bæredygtighed.

Inklusivt og åbent partnerskab

Apuls bygger vores partnerskaber på principperne om inklusion, gensidig respekt og åbenhed. Vi mener, at et mangfoldigt og inkluderende partnerskab kan berige dialogen, stimulere innovation og fremme en mere holistisk og integreret tilgang til bæredygtig udvikling.

Ved at engagere os aktivt i det globale partnerskab for bæredygtig udvikling er Apuls dedikeret til at være en ansvarlig og proaktiv partner. Vi bidrager med vores ressourcer, viden og innovationer med et engagement i at forbedre det sociale, økonomiske og miljømæssige landskab på globalt plan, og vi er forpligtet til at arbejde sammen for at gøre verdensmålene for bæredygtig udvikling til en realitet for alle.

Delmål 17.17
"Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber."

Apuls ApS’ bidrag til Verdensmål 17.17

Apuls er engageret i at udvikle og nære betydningsfulde partnerskaber, der kan fremme bæredygtig udvikling. Et markant eksempel på dette engagement er vores nære samarbejde med Hedensted Kommune og Hedensted Erhverv. Dette partnerskab illustrerer vores forpligtelse til at arbejde sammen om fælles mål og værdier.

Samarbejde om miljøudfordringer med Hedensted Kommune og Hedensted Erhverv

Vores dialog og samarbejde med Hedensted Kommune og Hedensted Erhverv er karakteriseret ved en udveksling af viden, ressourcer og innovation. Vi har fælles drøftelser om miljømæssige udfordringer og muligheder, hvor Apuls aktivt bidrager med indsigt, erfaring og løsninger. Vi er stolte af at være en proaktiv deltager i disse samtaler, hvor vi sammen udforsker og udvikler veje til en grøn omstilling.

Offentlig-privat partnerskab for bæredygtige udviklingsmål

Dette partnerskab med Hedensted Kommune og Hedensted Erhverv afspejler vores tro på, at effektive offentlige-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber. Det demonstrerer også Apuls’ evne til at arbejde sammen med forskellige interessenter for at mobilisere og dele viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer i bestræbelserne på at opnå bæredygtige udviklingsmål.

Fremme af grøn omstilling i samarbejde med private virksomheder

Apuls er især fokuseret på, hvordan vi kan øge opmærksomheden på og accelerationen af den grønne omstilling i samarbejde med private virksomheder. Vi bringer praktisk erfaring og ekspertise til bordet, hvilket hjælper med at formidle best practice, innovation og teknologisk fremskridt til et bredere erhvervsmæssigt publikum.

Kombinering af kræfter for miljømæssig bæredygtighed

Ved at kombinere vores kræfter, ressourcer og ekspertise er vi overbeviste om, at vi kan gøre en betydelig positiv indvirkning på miljømæssig bæredygtighed, både lokalt i Hedensted og på et bredere plan. Det er et partnerskab, der er rodfæstet i fælles mål, samarbejde og innovation, og som vi er stolte af at være en del af.

E = Environment - Miljømæssig ansvarlighed - Det miljømæssige lag i vores strategi

Arbejdet med det miljømæssige lag tager udgangspunkt i den kendte 80/20 regel. Det betyder, at vi fokuserer på de cirka 20% af vores værditilbud og aktiviteter, som formentlig udleder 80% af vores CO2

I første omgang vælger vi et antal værditilbud og beskriver hvordan vi kan forbedre de miljømæssige fordele ved levering, brug og bortskaffelse.

På tilsvarende måde beskriver vi de miljømæssige påvirkninger af produktion, materialer og forsyninger, der giver et billede af den samlede miljøpåvirkning.

Formålet med det miljømæssige lag er kort sagt at skabe et “overskud”, hvor de miljømæssige fordele klart overstiger de miljømæssige indvirkninger.

Vores brainstorm for det miljømæssige lag:
Brainstormen kan være svær at se, hvis du læser dette via en telefon. Punkterne vil herunder blive uddybet punkt for punkt.

detmiljømæssigelag

Funktionel enhed

Inddelingen af funktionelle enheder hos Apuls
Hos Apuls forstår vi vigtigheden af detaljeret og præcis data til evaluering og forbedring af vores bæredygtighedsinitiativer. Vi inddeler derfor vores brede vifte af træningsudstyr i specifikke kategorier, en praksis der bidrager til både en forbedret forståelse af individuelle produkters miljøpåvirkning og en effektiv kommunikation med vores leverandører:

Cardio-udstyr
Cardio-udstyr er en af vores centrale kategorier, og denne omfatter let avancerede maskiner som løbebånd, romaskiner, spinningcykler, m.v. Kompleksiteten og den ofte integrerede elektronik i disse produkter kræver en specialiseret tilgang for at adressere de varierede og komplekse miljømæssige udfordringer, de præsenterer.

Generelt træningsudstyr
Vores generelle træningsudstyr, der inkluderer produkter som håndvægte, kettlebells, træningselastikker m.v. er oftest mere simplificeret i design og materialebrug. De tilbyder en unik mulighed for at forfølge bæredygtighed med en mere direkte og mindre kompleks strategi.

Betydningen af produktkategorisering
Inddelingen af vores produkter i disse kategorier er ikke kun et praktisk skridt for intern analyse, men også et middel til at forbedre samarbejdet med vores leverandører. Ved at arbejde med specialiserede producenter kan vi direkte adressere specifikke miljømæssige udfordringer og arbejde sammen om at udvikle bæredygtige løsninger.

Nuværende status og fremadskuende planer
På nuværende tidspunkt benytter vi kategoriseringen primært som et værktøj til sammenligning. Vi er i de indledende faser af at bruge disse data til at dykke dybere ind i de miljømæssige aspekter af vores produkter og tage informerede skridt mod forbedring. Vi ser en klar vej fremad, hvor vores engagement i at udvikle bæredygtige praksisser balancerer med vores forpligtelse til at levere kvalitetsudstyr til vores kunder.

Med dette system af funktionelle enheder lægger Apuls grundstenene for en systematisk og datadreven tilgang til bæredygtighed. Vores mål er at kombinere denne præcise kategorisering med et dybt engagement i innovation og forbedring. Selv om vi er tidligt i denne rejse, er vi overbeviste om, at denne strukturerede tilgang vil bane vejen for betydelige forbedringer i vores produkters miljøpåvirkning og virksomhedens samlede bæredygtighedsprofil.

Brug

Energiforbrug
Apuls er bevidst om, at bæredygtighed også betyder at minimere energiforbrug. Vores træningsudstyr, herunder løbebånd og andre elektronisk drevne apparater, er designet til at være energieffektive. Med displays og mekanik, der kræver minimal strøm, og mange produkter, der fungerer på batterier, arbejder vi på at reducere energiforbruget. Selvom vi endnu ikke har udført en gennemgående analyse af energiforbruget for de enkelte produkter, er dette et område, vi ser frem til at udforske yderligere i vores løbende bestræbelser på at forbedre vores ESG-profil.

Vedligeholdelse og reparation
Holdbarhed og vedligeholdelse er kernen i Apuls’ produktfilosofi. Vi leverer vedligeholdelsessæt og klare instruktioner for at sikre, at vores kunder kan tage godt vare på deres udstyr. Vi tror på proaktiv uddannelse, og vores kundeservice er altid parat til at vejlede kunderne i bedste praksis for at forlænge produktets levetid.

Reservedele og reparationer
Apuls er dedikeret til at gøre reparation let og tilgængelig. Vi tilbyder detaljerede guides og direkte support for at hjælpe kunderne med at reparere deres udstyr ude hos kunden. Dette reducerer ikke kun behovet for at erstatte udstyr, men bidrager også til en bæredygtig brugskultur.

Brugeruddannelse
Apuls investerer i brugeruddannelse for at fremme bæredygtighed. Vores brugermanualer og video-guides bliver løbende opdateret med vejledninger til bæredygtig brug og vedligeholdelse. Vi erkender, at dette er en vigtig del af vores miljøpåvirkning og arbejder aktivt på at udvide vores uddannelsesmaterialer og ressourcer.

Optimering af brug
Samarbejdet med vores leverandører inkluderer en dialog om optimering af produkternes design og emballage. Vi arbejder sammen om at udvikle innovative løsninger, der både øger effektiviteten i leveringskæden og reducerer miljøpåvirkningen. Hver optimering, fra produktudvikling til emballering, er et skridt nærmere vores mål om fuldstændig bæredygtighed.

Den lille fisk med en stor stemme
Som en relativ lille aktør i markedet har Apuls måske ikke den dominerende stemme, men vi er overbeviste om, at hver stemme tæller. Vi engagerer os aktivt med vores logistikpartnere, leverandører og kunder for at fremme bæredygtighedsdagsordenen. Vores filosofi er, at ægte forandring er kollektiv - det kræver, at alle parter, store som små, kommer sammen for at gøre en forskel.

Vores beskedne størrelse forhindrer os ikke i at stille krav og udtrykke vores forventninger til vores partnere. Vi tror på, at vores engagement i grønne initiativer og bæredygtige praksis ikke kun former Apuls, men også påvirker de omkring os. Hver dialog, hvert initiativ og hver forbedring bringer os et skridt nærmere en bæredygtig fremtid for alle.

Distribution

Effektiv pakning og minimering af affald
For Apuls er det en prioritet at minimere den miljømæssige påvirkning ved forsendelse. Vores team er engageret i at eliminere så meget "tom luft" i pakningerne som muligt, en praksis, der ikke kun er økonomisk fordelagtig, men også reducerer vores kollektive aftryk. Hver forsendelse er omhyggeligt pakket for at maksimere pladsudnyttelsen, samtidig med at produkterne er godt beskyttet for at undgå skader og behovet for yderligere forsendelser.

Retur og reparationsstrategi
Med en fast strategi for at sikre, at kunderne vælger de rigtige produkter første gang, har Apuls en bemærkelsesværdig lav returprocent. Vi er stolte af vores evne til at diagnosticere og guide reparationer effektivt via telefon eller e-mail, hvilket reducerer behovet for unødige transport og derved mindsker miljøbelastningen.

Genbrug af emballage
Genbrug og ansvarlig affaldshåndtering er central for vores operationsmodel. Ved at genanvende emballage maksimerer vi ressourceeffektiviteten og modvirker unødigt affald. Kundernes positive respons på denne praksis beviser, at bæredygtighed er en værdi, der deles bredt blandt vores forbrugerbase.

Optimeret lagerstyring
Flere sofistikeret lagerstyringssystem er allerede på plads hos Apuls, hvor nøje uddannet personale sikrer, at forsendelser er enormt effektive. Delleveringer er undtagelsen snarere end normen, idet vi sigter mod at samle ordrer for at minimere antallet af forsendelser.

Status og fremtidige mål for distribution
Apuls anerkender den dybtgående forbindelse mellem miljømæssig bæredygtighed og økonomisk robusthed. De virksomheder, der investerer tid og ressourcer i at udforske og implementere bæredygtige praksisser, står stærkere, ikke kun i miljøets øjne, men også i et konkurrencepræget marked. Mens vi er stolte af vores nuværende initiativer, er vi også forpligtet til kontinuerligt at evaluere og forbedre vores processer for at opnå et endnu grønnere aftryk i fremtiden.

Samarbejdspartnere inden for distribution: Den lille fisks rolle
Apuls er stolte af at arbejde tæt sammen med anerkendte logistikpartnere såsom Post Nord, Danske Fragtmænd og DSV. Disse tunge spillere i logistikbranchen er kendt for deres dedikation til grønne initiativer. Som en mindre virksomhed i dette landskab af industriens giganter kan det til tider synes udfordrende at udøve indflydelse. Dog er Apuls bygget på en filosofi om, at hver stemme, hver handling og hver beslutning tæller - uanset skala.

Vi navigerer med en overbevisning om, at selv som "den lille fisk i et stort spil", har vi en stemme, der kan resonnere. Vores værdier og principper om bæredygtighed er ikke blot intern praksis, men også et kompas, der guider vores interaktioner og forhold til vores samarbejdspartnere.

Når vi kommunikerer med vores logistikpartnere, er spørgsmålet om bæredygtighed og den grønne omstilling altid på bordet. Vi tror på kraften i dialog og det potentiale, der ligger i samarbejde. Vores forhåbning er, at selvom vi er mindre i størrelse, vil styrken i vores overbevisning og vores vedvarende engagement i bæredygtighedspraksis finde genklang.

Det kan være naivt at tro, at vores individuelle stemme kan påvirke mastodonter som Post Nord, Danske Fragtmænd og DSV direkte. Men i en tid, hvor bæredygtighed er blevet en global samtale, tror vi på, at det er summen af stemmer, holdninger og handlinger, der driver forandring. Vi er små, men vores ambitioner og principper er stærke. Ved at vælge partnere, der deler vores engagement i den grønne omstilling, bliver vi en del af en større bevægelse, der stræber efter en bæredygtig fremtid for alle.

Således, med en kombination af realisme og optimisme, fortsætter Apuls med at være et talerør for bæredygtighed. Vi ved, at hver interaktion, hver dialog og hvert partnerskab bærer frøet til potentiel transformation. I dette storskala spil af industrielle dynamikker og global påvirkning, findes der stadig et betydningsfuldt rum for den "lille fisk" til at gøre en forskel.

End of life

Nuværende initiativer
I de tilfælde, hvor kunderne vender tilbage med udstyr, der har tjent dem i mange år, har vi en politik om at lagerføre reservedele, så vi derved kan hjælpe kunderne med vedligeholdelse af udstyret. Dette initiativ er centralt, da det ikke kun hjælper med at forlænge produktets levetid men også opmuntrer til en kultur af reparation frem for udskiftning.

Desuden er Apuls åben for indbyttehandeler, hvor kunder kan bytte brugt udstyr med nyt. Dette gamle udstyr gennemgås, repareres om nødvendigt og kan potentielt genintroduceres i markedet som demo-modeller. Dette fremmer genanvendelse og reducerer affald.

Fremtidige planer
På det nuværende tidspunkt er vi i de tidlige faser af at udvikle en mere omfattende strategi for End-of-Life fasen af vores produkter. Det er et område, vi erkender som afgørende, især i lys af den stigende opmærksomhed på bæredygtighed og miljøbeskyttelse.

Vi overvejer at udforske samarbejder med tredjepartsorganisationer, der specialiserer sig i genbrug og bortskaffelse af brugt træningsudstyr, som et skridt mod en mere struktureret og organiseret tilgang til produktets afslutning.

Uddannelse og oplysning
Vi er også opmærksomme på vigtigheden af kundeoplysning. En informeret kunde kan gøre betydelige valg, der mindsker miljøpåvirkningen. Derfor ser vi muligheden for at implementere initiativer, der vil uddanne og oplyse kunderne om bæredygtig bortskaffelse og genbrug af produkterne. Dette vil vi bl.a. gøre via de manualer vi sender med allerede ved modtagelse af produktet. Her har vi et direkte talerør til kunden, som kan vejlede og skabe en bæredygtig synergi.

Integration i den overordnede bæredygtighedsplan
End-of-Life strategien er en integreret del af vores overordnede plan for bæredygtighed. Vi bestræber os på at være pionerer inden for branchen, ved kontinuerligt at udforske innovative og bæredygtige praksisser, der kan reducere vores samlede miljøaftryk. Mens vi bevæger os fremad, vil vi fortsætte med at evaluere og justere vores strategier for at sikre, at vi opfylder og overgår bæredygtighedsstandarderne.

Apuls er ambitiøs, men også realistisk. Vi er i begyndelsen af vores rejse mod en mere fuldstændig og omfattende End-of-Life strategi. Vores engagement i bæredygtighed driver os til at udforske nye terræner, implementere innovative løsninger og stå i spidsen for en ændring, der vil gøre en forskel for vores planet. Vi ser frem til at være en del af en industri, der ikke kun leverer kvalitetsprodukter, men også værner om jordens velfærd.

Miljøfordele

Skovrejsning og genopretning af økosystemer
Apuls' engagerer sig i en voksende mission om at fremme bæredygtighed gennem initiativer, der er ligeså innovative som de er nødvendige. På ideplan står skovrejsning og økosystemsgenopretning som en væsentlig søjle i denne indsats, hvor vi ser et potentiale for en transformerende effekt på miljøet.

Kundens rolle - Vi arbejder på at opbygge en model, hvor vores kunder aktivt kan deltage i denne transformative proces. Gennem en valgfri donation ved hver ordre får kunderne mulighed for at bidrage direkte til skovrejsningsprojekter. Dette initiativ har til formål ikke kun at generere de nødvendige ressourcer men også at øge bevidstheden og engageringen omkring miljøbeskyttelse blandt vores kundebase.

Apuls' rngagement - Ud over kundernes bidrag, engagerer Apuls sig i at allokere egne ressourcer til disse grønne initiativer. Vi forstår, at skovrejsning og økosystemsgenopretning kræver en omfattende indsats, der går ud over økonomisk støtte. Derfor vil Apuls også investere tid, opmærksomhed og ekspertise for at sikre, at disse projekter bliver implementeret effektivt og bæredygtigt.

Apuls er dedikeret til at fremme en dybere forståelse af, hvordan skovrejsning og genopretning af økosystemer direkte bidrager til en sundere planet. Vi vil arbejde på at øge bevidstheden om disse emner, både internt i virksomheden og blandt vores kunder og partnere. Informationskampagner, uddannelsesmaterialer og samarbejde med miljøorganisationer vil være centrale elementer i denne indsats.

Mod en grønnere fremtid - På trods af at være i de indledende faser, er Apuls' vision for dette initiativ tydelig: at bygge broer mellem forretning, kunder og miljøet for at facilitere konkrete, positive ændringer. Hver ordre bliver ikke blot en transaktion men en mulighed for at bygge en grønnere, mere bæredygtig fremtid. Sammen, gennem kollektiv indsats og engagement, træder vi ind i en æra, hvor forretning og miljøbeskyttelse går hånd i hånd.

Dette skridt mod skovrejsning og økosystemsgenopretning er et udtryk for Apuls’ dedikation til at blive en katalysator for positiv miljøforandring. Vi er på en rejse, hvor hver skridt, stort som småt, bidrager til en større vision om en verden, hvor forretninger trives side om side med et blomstrende og beskyttet naturligt miljø.

Teknologi og innovation
Teknologisk innovation er en drivkraft bag vores indsats for at minimere miljøpåvirkningen. Vi er engagerede i at udvikle og udnytte ESG-værktøjer, som er tilgængelige og praktiske for små virksomheder. Vores strategi involverer ikke kun at adoptere avanceret teknologi men også at bidrage til vidensdeling og samarbejde på tværs af industrier.

Partnerskaber og samarbejde
Vi er overbeviste om, at kollektive anstrengelser multiplicerer effekten af miljøinitiativer. Vores arbejde med Hedensted Kommune og andre partnere sigter mod at udvide rækkevidden af bæredygtighedsinitiativer og skabe rum for fælles indsats i at reducere miljøpåvirkningen.

Udfordringer og muligheder
Som en lille virksomhed står vi over for udfordringer med hensyn til ressourcer og kapacitet. Men disse udfordringer formes til muligheder, når vi nærmer os dem med innovation, fleksibilitet og beslutsomhed. Hver barriere er en chance for at udvikle smartere, mere effektive løsninger.

Status og fremtidige mål
Apuls står på tærsklen til en dybtgående transformation. Vi har ikke fastlagt specifikke miljømål endnu, men er i en aktiv fase af diskussion og planlægning. Vores fokus er at integrere miljøbevidsthed i vores forretningsmodel på en måde, der er bæredygtig og skalerbar.

Apuls' rejse mod en omfattende miljøstrategi er kendetegnet ved en balance mellem erkendelsen af vores aktuelle begrænsninger og en urokkelig forpligtelse til at forbedre. Gennem partnerskaber, teknologisk innovation og en dedikeret indsats for at udvikle bæredygtige initiativer tror vi på, at vores virksomhed kan og vil gøre en markant positiv indvirkning på miljøet. Vores øjne er rettet mod fremtiden, og vi er ivrige efter at skabe en virkelighed, hvor forretningens succes og miljøets sundhed er indbyrdes forbundet og florerer side om side.

Produktion

Overvejede forbedringer

Strategiske overvejelser - Vi undersøger mulighederne for at udvikle mere formelle og systematiske metoder til evaluering af vores leverandørers miljøpraksis. Dette kan involvere brugen af tredjepartsvurderinger, certificeringer eller andre verificerbare metoder.

Nuærværende produktionsprocesser
Vores produkter produceres primært i Asien samt Østeuropa, hvor vi er afhængige af vores leverandørpartnerskaber. Vi stiller altid spørgsmål om miljø- og bæredygtighedspraksis, men vi står over for udfordringer med at evaluere og verificere disse oplysninger effektivt.

Udfordringer og optimeringsmuligheder
Vi anerkender, at der er plads til forbedring i vores overvågning og evaluering af miljøpraksis inden for vores produktionsprocesser. At få detaljeret indsigt og klarhed over praksis på fabriksgulvet er en kendt udfordring.

Vi ser en mulighed for at styrke vores kapacitet til at evaluere og forbedre miljøpraksis hos vores leverandører. Dette kan omfatte at udvikle stærkere partnerskaber, investere i teknologi til overvågning og indsamle mere omfattende data.

Status og mål produktionsprocesser
Vi er i de indledende faser af at styrke vores forpligtelse til miljø- og bæredygtighedsstandarder inden for vores produktion. Vi anerkender vores begrænsninger og er engagerede i at lære og vokse på dette område.

Vores mål er at udvikle klarere, mere målbare kriterier for at vurdere miljøpraksis og arbejde tættere sammen med vores leverandører for at forbedre standarderne. Vi stræber efter at blive mere proaktive og informerede for at sikre, at vores produkter produceres på en måde, der minimerer miljøpåvirkningen.

Forpligtelse til forbedring for produktionsprocesser
Vi anerkender åbent, at der er et væsentligt potentiale for forbedring og er forpligtet til at udvikle vores kapacitet på dette område. Vores fremtidige bestræbelser vil fokusere på at styrke vores dialog med leverandører, udvide vores kendskab til bedste praksis og integrere stærkere miljøkrav i vores indkøbs- og produktionsstrategier.

Materialer

Indflydelse - positiv påvirkning:
Vi tror fast på, at vores stemme og handlinger har kraften til at skabe positive forandringer. Vores erfaring bekræfter, at selv små virksomheder kan påvirke større leverandørers praksis og inspirere til en mere bæredygtig tilgang.

Ved at engagere os i åben dialog og partnerskaber med vores leverandører, bringer vi vores kunders og vores ønsker til bordet og fremhæver den stigende efterspørgsel efter bæredygtige produkter.

Forpligtelse og forandring
Vi anerkender, at skiftet mod mere bæredygtighed er en lang rejse. Selvom vi ikke kan klare den alene, er vi fast besluttede på at bidrage energisk og konstruktivt.

Vi er optimistiske og ser en fremtid, hvor vores engagerede tilgang styrker vores bånd til leverandører og sammen formår vi at højne standarderne for bæredygtighed i hele branchen.

Optimistisk fremtidssyn
Hver handling tæller, og vi er beviset om, at hver virksomhed, uanset størrelse, kan være en katalysator for positiv forandring. Vi ser fremad med en følelse af håb og forpligtelse.

Vores rejse er præget af læring, vækst og en vilje til at gøre en forskel. I partnerskab med vores leverandører og kunder, ser vi en verden, hvor bæredygtighed og kvalitet går hånd i hånd.

Anvendte materialer
Selv som en mindre aktør i et omfattende marked, forbliver vi dedikerede til at anvende materialer, der balancerer kvalitet og bæredygtighed. Vi er stolte af vores evne til at være smidige og reaktive i vores valg af materialer og leverandører.

Forsyninger og outsourcing

Tilkøbte produkter og tjenester

Elektricitet fra Norlys - Vi køber vores elektricitet fra Norlys, et firma kendt for sin forpligtelse til den grønne omstilling og bæredygtighed. Som en del af deres engagement i miljøet er Norlys aktivt involveret i at elektrificere Danmark med grøn energi og arbejder løbende på at forbedre deres miljøprofil:

Miljøpåvirkning
Selvom vi har valgt Norlys baseret på deres anerkendte indsats for at fremme grøn energi, erkender vi, at det er komplekst at vurdere den samlede miljøpåvirkning præcist. Vi arbejder på at forbedre vores evne til at evaluere og monitorere vores leverandørers miljøpraksis mere effektivt.

Overvejelser om alternativer
På nuværende tidspunkt har vi ikke identificeret specifikke alternativer, som gør det bedre end Norlys, men vi er åbne for at udforske og vurdere andre energileverandører, der også har en stærk forpligtelse til miljøet og bæredygtighed.

Status og mål for vores forsyning
Vi er i begyndelsen af vores rejse for at styrke vores bæredygtige miljøprofil gennem bedre evaluering af vores leverandører. Norlys er et eksempel på vores bestræbelser på at alliere os med virksomheder, der deler vores engagement i bæredygtighed.

Vores mål er at forbedre vores leverandør evalueringsprocesser for at sikre, at vi arbejder sammen med partnere, der opfylder eller overgår vores miljø- og bæredygtighedskriterier. Vi forpligter os til løbende at udforske og implementere bedre praksis for at opnå dette mål.

Indarbejdelse af Norlys' erklæringer
Klima og miljø - Norlys har en dybtgående forpligtelse til klima og miljø, og dette er et fundamentalt element i deres virksomhed. Deres tilstedeværelse i hele den grønne, elektrificerede værdikæde afspejler deres indsats for at bidrage til Danmarks grønne omstilling.

Sociale forhold - Som et andelsselskab sætter Norlys fællesskabet i centrum, stræber efter at bekæmpe energikrisen og bidrager aktivt til fællesskaber ud over deres egen organisation.

God Selskabsledelse - Norlys’ forpligtelse til transparens, ordentlighed og værdiskabelse for deres ejere og fællesskabet som helhed underlines af deres ambition om at sætte nye standarder for kundeejede selskaber.

Miljøpåvirkning

Aktuelle metoder og data
Apuls befinder sig i de indledende faser af en spirende forpligtelse til miljøbevidsthed, et ansvar vi tager seriøst. Selvom vi er nye på området, anerkender vi bredden af vores miljøaftryk, der strækker sig ud over transport og forsendelse til områder som produktion, drift og kundeadfærd.

Vi er bevidste om, at hver facet af vores virksomhed, fra design og fremstilling af produkter til distribution og kundeservice, har en indvirkning på miljøet. Derfor er vores tilgang til bæredygtighed omfattende. Vi søger at minimere vores miljøaftryk gennem forbedret effektivitet, reduceret ressourceforbrug og implementering af mere bæredygtige praksisser på tværs af hele værdikæden.

Samarbejdet med partnere, inklusive leverandører og producenter, er fundamentalt for os. Vi engagerer os i aktiv dialog og deler viden for at stimulere innovation og forbedre miljøpræstationen i alle vores operationer. Dataindsamling og analyse er også afgørende elementer, som vi anvender for at kvantificere, monitorere og reducere vores miljøpåvirkning konsekvent.

I denne fase af vores bæredygtighedsrejse udforsker vi potentialet i hver operationel aspekt af vores virksomhed for at identificere muligheder for forbedring og innovation. Vi forpligter os til kontinuerlig læring, tilpasning og forfinelse af vores praksisser for at sikre, at vi aktivt bidrager til en mere bæredygtig og miljøvenlig fremtid.

Specifikke miljøfaktorer
I den indledende fase af vores miljøengagement er kundesamarbejde og genanvendelse af emballage blandt de initiativer, vi har taget for at reducere vores aftryk. Derudover ligger vores fokus på uddannelse af kunder og fremme af produktets holdbarhed for at minimere affald og ressourceforbrug.

Fremtidige mål og planer
Vi er i gang med en dialog for at etablere konkrete miljømål, hvor vidensdeling spiller en central rolle. At dele indsigter, data og metoder med partnere er indlejret i vores tilgang til at fremme bæredygtig praksis og tage del i den kollektive indsats for at beskytte miljøet.

Kundernes rolle
Vores initiativer er designet til at engagere kunderne i bæredygtighedsrejsen. Gennem vejledninger og uddannelsesmateriale stræber vi efter at oplyse kunderne om effektiv og ansvarlig brug af produkter, der bidrager til levetidsforlængelse og ressourceeffektivitet.

Lovgivning og standarder
Vi navigerer i de lovgivningsmæssige og industrielle standarder og er engagerede i ikke bare at overholde dem, men at gå et skridt videre i vores bæredygtighedsbestræbelser, sikre ansvarlighed og gennemsigtighed i alle vores operationer.

Teknologi og innovation
Vores tilgang til miljøbæredygtighed er stærkt forankret i teknologi og innovation. Ved at anvende et avanceret ERP-system, søger vi konstante forbedringer og optimeringer, der kan reducere vores miljøpåvirkning effektivt. Vi bygger virksomheden på en fremtidssikker platform, som giver os mulighed for at følge med på tidens muligheder.

Eksisterende udfordringer
Som en mindre virksomhed, der tager de første skridt inden for miljøbevidsthed, møder vi udfordringer, men også muligheder. Hver udfordring er en invitation til læring og innovation. Vi omfavner disse lejligheder for at forbedre vores processer, intensivere vores engagement og samarbejde med partnere og samfundet for at bidrage til en grønnere fremtid.

Apuls' tanker omkring vores miljøpåvirkning
Apuls’ rejse mod miljøbæredygtighed er både ambitiøs og pragmatisk. Hver handling, vi tager, hver politik, vi implementerer, og hvert samarbejde, vi indgår, er skridt mod et mere bæredygtigt og miljøvenligt fodspor. Mens vi er i begyndelsen af denne vigtige rejse, er vores dedikation ubøjelig og vores vision klart defineret – at være aktive deltagere i at skabe en verden, hvor bæredygtighed er kernen i hver beslutning, vi tager.

S = Social - Socialt ansvar - Det sociale lag i vores strategi

Grundlaget for arbejdet med det sociale lag er vores værdigrundlag og vision. Det bygger videre på de verdensmål vi allerede har valgt.

De sociale fordele fokuserer på vores indsats for en bedre verden både for kunder og det omgivende samfund.

Vores sociale påvirkning handler om de nære ting i forhold til organisering, medarbejdere og lokalmiljøet.

Vores brainstorm for det sociale lag:
Brainstormen kan være svær at se, hvis du læser dette via en telefon. Punkterne vil herunder blive uddybet punkt for punkt.

detsocialelag

Social værdi

Engagement i lokalsamfundet
Apuls har en dyb forankring i lokalsamfundet i Tørring/Ølholm. Vores engagement kommer til udtryk gennem vores aktive støtte til lokale sportsgrene, både gennem finansiel støtte og vores aktive engegement. Sponsorater af spillertrøjer og bannere i idrætshallerne understreger vores dedikation til at fremme fysisk aktivitet og sundhed i samfundet. Vi værdsætter vores rolle i erhvervsnetværket og de initiativer, vi er en del af, for at gøre en positiv forskel lokalt.

Partnerskaber og samarbejde
Selvom der ikke er en formaliseret strategi for vores engagement med lokale organisationer og NGO'er, er vi aktive deltagere i bestræbelserne på at gøre en positiv forandring. Vores fortsatte deltagelse er drevet af en oprigtig interesse i at se vores samfund blomstre og udvikle sig.

En samlet platform for aktiv livsstil
Apuls står ud som en foretrukken destination for kunder, der er engageret i en aktiv livsstil og velvære. Vores bredde af produktudvalg, kombineret med konkurrencedygtige priser, bunder i et dybtgående samarbejde med leverandører og en dygtig indkøbsstrategi. Mens vi anerkender vores rolle som en effektiv købmandsforretning, søger vi fortsat efter måder at berige vores bidrag til samfundet på.

Mod en målrettet social værdi strategi
På nuværende tidspunkt arbejder Apuls mod at definere og måle vores sociale værdi mere klart. Selvom vi ikke har fastlagte indikatorer eller metrikker, er bevidstheden om behovet for en sådan strategi til stede. Vi er forpligtet til at udvikle konkrete planer for at måle og forstærke vores bidrag til samfundet.

Fremtiden for Apuls' sociale værdi
Vi anerkender, at en formaliseret plan og klare mål er afgørende for at udvide og forbedre vores sociale værdi. Selvom vi endnu ikke har skitseret en specifik vej fremad, er intentionen om at være en aktiv og positiv kraft i samfundet klar. Vores fortsatte engagement i lokalsamfundet og potentielle udvidelse til globalt engagement vil være informeret og udviklet med en balanceret og tankefuld tilgang.

Apuls forsøger at være mere end en virksomhed; vi ønsker at være en del af et samfund og et netværk af relationer. Mens vi er stolte af vores succes som en forretning, er vi også bevidste om den rolle, vi spiller i det bredere samfund. Vi er dedikerede til at udforske og udvikle vores sociale værdi, med et mål om at forankre vores virksomhed i principperne om bæredygtighed, ansvar og positiv indvirkning.

Slutbruger

Slutbrugerens interaktion med Apuls produkter og tjenester
Apuls står som en fremtrædende aktør inden for fitness og anden aktiv livsstil, med en omfattende portefølje af produkter, der tilbyder alt fra mindre udstyr som sjippetov og op til komplette løsninger for fitnesscentre. Med et alsidigt og bredt udvalg tilgodeser Apuls en diversificeret kundebase, heriblandt individuelle forbrugere og professionelle fitnesscentre, der søger kvalitet og variation.

Hvordan slutbrugeren interagerer med os - Vores kunder, som primært består af personer med en forkærlighed for en aktiv livsstil, navigerer typisk gennem vores intuitive webshop. De værdsætter den selvstændige købsrejse, suppleret af muligheden for personlige interaktioner via vores showroom, telefon, mail og/eller chat.

Fordele for slutbrugeren - Apuls' produkter er designet til at fremme både fysisk sundhed og velvære. Gennem en kombination af kvalitetsprodukter og informativt indhold på webshoppen, understøtter vi vores kunders rejse mod et balanceret og sundt liv. Feedbackmekanismer og brugertests er integrerede dele af vores tilgang for konstant at forbedre kundeoplevelsen.

Måling af værdi og tilfredshed
Vores engagement i at levere uovertruffen værdi for kunden afspejles i vores dedikation til at indsamle og analysere kundedata. Vi er ikke bare en produktcentreret virksomhed; vi er drevet af ønsket om at forstå og opfylde vores kunders unikke behov og forventninger.

Målepunkter og mål - Med et væld af data ved hånden arbejder Apuls utrætteligt på at overvåge og forbedre hver berøringspunkt i kunderejsen. Vi er forpligtede til at reagere på kundens feedback og forfiner løbende vores produktudvalg og serviceydelser for at imødekomme deres skiftende behov og forventninger.

Fremtiden for slutbrugeroplevelsen hos Apuls
Apuls har øje for fremtiden. Vi stræber efter kontinuerligt at forøge vores rækkevidde og dybde inden for sektoren for den aktive livsstil. Hver ny forbedring, hvert nyt produkt og hver innovation er drevet af et enkelt mål - at berige slutbrugerens livskvalitet og oplevelse.

Udvikling og initiativer - Inddragelse af kundefeedback og proaktiv tilpasning til markedstendenser sætter os i stand til at udvikle skræddersyede løsninger, der ikke kun opfylder, men overgår vores kunders forventninger. Information og uddannelse er også kritiske elementer, som vi løbende forbedrer for at styrke kundens beslutningsproces og anvendelse af vores produkter.

Dette fokus på slutbrugeren er ikke bare en forretningsstrategi; det er kernen i Apuls' identitet. Vi forpligter os til en rejse med kontinuerlig læring, innovation og forbedring, hvor slutbrugeren forbliver i centrum for alt, hvad vi gør.

Rækkevidde

Geografisk fodaftryk: Lokal kerne med global rækkevidde
Global ekspansion - Apuls, med rødder solidt plantet i Hedensted Kommune, har udfoldet sine vinger globalt og markeret sin tilstedeværelse i 15 forskellige lande. Denne balance mellem lokal forankring og global rækkevidde definerer virksomhedens dynamik og tilpasningsevne. Trods det internationale fodaftryk bevares hjertet og sjælen af virksomheden i dets oprindelsesland, Danmark.

Optimal geografisk placering - Virksomhedens strategiske placering i Danmark, centralt for Skandinavien og Tyskland, faciliterer effektiv logistik og tilgængelighed. Denne placering gør det muligt for Apuls at betjene et bredt spektrum af kunder med varierede behov og forventninger, mens den lokale tilknytning understøtter en personlig og engageret kundeservice.

Tilpasning og integration i lokale og globale samfund
Lokal engagement - Apuls’ tilknytning til det lokale samfund i Tørring er ikke kun geografisk, men også følelsesmæssig og operationel. Mens virksomheden ikke har identificeret specifikke tilpasninger til lokale behov, præger lokalsamfundet alligevel virksomhedens DNA og påvirker dets operationer og kulturelle udtryk.

Kulturel navigering - På den globale scene er kulturel følsomhed og tilpasning en integreret del af Apuls’ operationelle strategi. Virksomheden har investeret i at forstå og imødekomme de unikke behov og forventninger i forskellige markeder, hvilket afspejles i kvaliteten af oversættelser og den kulturelle relevans af deres produkter og tjenester.

Måling og udvikling af rækkevidde
Data-drevet indsigt - Apuls er en virksomhed, hvor beslutninger og strategier er dybt forankret i data. Effektiviteten og rækkevidden af operationer overvåges og evalueres konstant gennem dataanalyse, hvilket sikrer, at virksomheden er agil, responsiv og progressiv.

Fremtidig horisont - Med blikket rettet mod fremtiden har Apuls ambitioner om at udvide både geografisk og kulturelt. Udforskningen af nye kategorier inden for den aktive livsstil og velvære vil fortsat være styret af en kombination af dataanalyse og menneskelig indsigt, og understøttet af virksomhedens robuste netværk.

Apuls’ rækkevidde er en refleksion af dens evne til at balancere lokal forankring med global ekspansion. Selvom det er en rejse præget af konstant læring og tilpasning, er virksomhedens fundament - dens hjerte i Tørring, mens blikket er ud mod verden - konstant. Dette gør Apuls til en dynamisk spiller på både det lokale og globale marked, klar til at møde fremtidens udfordringer med innovation, tilpasningsevne og en urokkelig forpligtelse til samfundet og kunderne.

Kultur

Lokal forankring og socialt engagement
Apuls' engagement og støtte til lokalsamfundet er rodfæstet i personlige værdier og en dybfølt forpligtelse til at berige det miljø, vi er en del af. Vores støtte til lokale sportsaktiviteter er ikke motiveret af økonomisk gevinst, men af et ønske om at bidrage til et levende og sundt samfund, hvor vores børn og fremtidige generationer kan vokse op omgivet af muligheder og fællesskab.

En dynamisk og sund virksomhedskultur
Apuls præges af en sund, energisk og indholdsrig virksomhedskultur, hvor det unge miljø og den positive energi inspirerer folk omkring os. Denne kultur udspringer naturligt og er et resultat af den positive energi og de innovative initiativer, der er en integreret del af vores daglige arbejdsliv. Vores medarbejderes engagement og tilfredshed er tydelige, og vi tiltrækker talenter fra lokalsamfundet, hvilket vidner om en stærk organisatorisk sundhed.

Fremme af positiv kultur
Selvom vi endnu ikke har formaliserede metoder til at kvantificere vores kulturelle og sociale bidrag, er vi forpligtet til kontinuerligt at arbejde på at udvikle og forbedre disse aspekter af vores virksomhed. Vores medarbejdere og lokalsamfund er hjertet af Apuls, og vi er fast besluttet på at sikre, at vores kultur afspejler dette.

Fremtidsudsigter for kulturel indvirkning
Vi er i en konstant udviklingsproces. Vores virksomhedskultur, som er et af vores stærkeste aktiver, vil fortsat udvikle sig og forstærke vores identitet. Selv uden en formaliseret plan er vores engagement i kulturelle og sociale initiativer klart, og vi vil fortsætte med at navigere fremad med integritet, ansvar og en dyb forpligtelse over for vores medarbejdere og samfund.

På vej mod en målrettet kulturel indvirkning
Apuls er på en rejse. Med hvert skridt vi tager, uddybes vores forståelse af den rolle, vi spiller, ikke kun som en forretningsenhed men som en integreret del af et større samfund. Selvom vi ikke har konkrete planer på plads, er vores åbenhed og fleksibilitet vores største styrker. De muliggør en naturlig og autentisk tilgang til at skabe en positiv indvirkning og tilpasse os dynamisk til fremtidens udfordringer og muligheder.

Afsluttende tanker omkring Apuls kulturen
Apuls er mere end produkter og salg; vi er mennesker, relationer og et lille samfund i os selv. Vi balancerer mellem at være en effektiv forretningsenhed og et medlem af det samfund, vi opererer i. Hver uge er en ny mulighed for at berige vores kultur, styrke vores sociale bidrag og være en kilde til positiv forandring og vækst i vores lokalsamfund og ud over.

Sociale fordele

Sociale fordele hos Apuls
Innovation og produktudvikling -
Apuls’ tilgang til innovation og produktudvikling er dybt rodfæstet i en lydhørhed over for kunder og samfund. Gennem aktiv dialog og engagement med kunder er Apuls i stand til at identificere og implementere forbedringer, der skaber merværdi. Showroom-service er et konkret eksempel på en tilpasning, der imødekommer kundernes ønske om at opleve produkter før køb, og illustrerer virksomhedens fleksibilitet og kundeorientering.

Medarbejderes engagement - Medarbejderes engagement i samfundet og personlig udvikling er centralt for Apuls’ kultur. Selvom der ikke er formelle programmer for samfundsengagement, fungerer ledelsen som rollemodeller, og medarbejdernes udvikling understøttes gennem adgang til avanceret uddannelse og læring, specielt inden for ERP-systemet.

Miljø- og samfundsmæssig påvirkning - Apuls’ samfundsmæssige ansvar omfatter også et etisk engagement og bestræbelse på at minimere miljøpåvirkning. Virksomheden bestræber sig på at være et godt eksempel og søger gennem dialog at skabe et positivt aftryk. Partnerskaber med miljø- og samfundsorganisationer står som en fremtidig mulighed for at styrke bæredygtighedsinitiativer.

Styrkelse af lokalsamfund - Apuls er integreret i lokalsamfundet og skaber positive påvirkninger, selvom disse endnu ikke er formelt kvantificerede. Virksomheden deltager aktivt i lokale initiativer, og dens tilstedeværelse og vækst bidrager til økonomisk og social vitalitet i regionen.

Etisk forretningsførelse - Etik er integreret i Apuls’ DNA, og nysgerrighed driver kontinuerlig forbedring og refleksion over virksomhedens praksis. Etisk forretningsførelse ikke kun styrker virksomhedens image, men også fremmer en kultur af integritet, respekt og ansvarlighed.

Apuls’ sociale fordele opstår fra en kombination af innovation, medarbejderengagement, etisk forretningsførelse og samfundsengagement. Virksomheden har udviklet en kultur, hvor nysgerrighed, integritet og kundecentrering er kerneelementer. Mens Apuls’ sociale påvirkninger er mærkbare, præsenterer fremtidige muligheder sig for at kvantificere og styrke disse effekter, især i relation til bæredygtighed og lokalsamfundsengagement. Ethvert skridt, Apuls tager, bygger på en grundlæggende forpligtelse til at skabe værdi, ikke kun økonomisk, men også social og miljømæssig, for alle interessenter.

Lokalmiljø

Lokalsamfundsengagement
Forbindelse til lokalsamfundet - Apuls har rødder solidt plantet i det lokale miljø, hvor selskabet proaktivt deltager i at berige samfundslivet. Vi er aktive bidragsydere til lokal sport, hvor vores støtte mærkes gennem sponsorater af spillertrøjer og andre donationer til eksempelvis det årlige banko. Vores engagement strækker sig til skole- og uddannelsesinitiativer, såsom vores samarbejde med Tørring Gymnasium, hvor vi bidrager til, at de unge får et indblik i erhvervslivet og dets dynamikker via samarbejde med skolens mediefagslinje.

Lokal udvikling og uddannelse - Apuls prioriterer at være en integreret del af uddannelsesøkosystemet. Vi tror på det unges potentiale og arbejder direkte med lokale uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet med mediefag-linjen på Tørring Gymnasium eksemplificerer vores tilgang til at blande teori med praksis og give studerende førstehånds erfaring med erhvervslivet.

Kriterier for sponsorater - Vi driver vores forretning med en stærk lokal orientering. Ejernes lokale tilknytning forstærker vores engagement i lokalsamfundet. Vores donationer og sponsorater er forankret i en enkel, men kraftfuld filosofi: at støtte og nære det lokale miljø, der omgiver os.

Sociale påvirkninger af værdikæden
Udforskningen af sociale påvirkninger langs værdikæden er et voksende fokusområde for os. Selvom vi endnu er i de indledende faser, er vi dedikerede til at vurdere og styrke de sociale aspekter af vores værdikæde. Dialog, evaluering og kontinuerlig forbedring er vores vejledende principper i denne proces.

Mål og målepunkter
Apuls er i færd med at udvikle robuste målepunkter for at evaluere og kvantificere vores bidrag til lokalsamfundet. Vi ser frem til at opbygge en data-drevet tilgang, der komplementerer vores intuitive og relationsbaserede engagementer i samfundet.

Fremtidig udvidelse af samfundsengagement
Selvom der endnu ikke er en fastlagt plan for udvidelse af vores samfundsengagement, er Apuls’ aktive deltagelse i det lokale erhvervsnetværk et klart tegn på vores åbenhed over for yderligere engagement. Vi er responsive over for de skiftende dynamikker og behov i lokalsamfundet og parate til at justere vores strategier derefter.

Feedback og tilpasning
Det lokale miljø er ikke kun et sted, vi bor; det er et samfund, vi er en del af. Feedback fra vores naboer, kolleger og samfundspartnere er ikke kun værdsat, men det er afgørende for vores fortsatte vækst og udvikling. Det er en tovejsproces, hvor vores virksomhed og lokalsamfundet vokser og udvikler sig sammen.

Tanker omkring vores lokalmiljø
Apuls er mere end en virksomhed; det er en del af et pulserende og diversificeret lokalsamfund. Vores engagement i at støtte lokale sportsaktiviteter, skoleinitiativer og erhvervsnetværk er dybt rodfæstet i vores identitet. Med hvert skridt, vi tager, evaluerer og forbedrer vi vores tilgang for at maksimere vores positive påvirkning. Vi er på en kontinuerlig rejse, hvor vi søger at balancere vores forretningsmæssige mål med de sociale og miljømæssige behov i vores elskede lokalsamfund.

Organisation

Familie og bagland
Familie og bagland udgør en integreret del af fundamentet for vores virksomhed. Deres dybe engagement, værdier og dedikation spiller en væsentlig rolle i vores beslutningsprocesser, drift og den generelle retning, virksomheden tager. Når vi taler om bæredygtighed, handler det ikke kun om miljømæssige og økonomiske mål; det sociale lag, som er stærkt påvirket af vores familie og bagland, er lige så kritisk.

Disse relationer styrker vores forpligtelse til at arbejde ansvarligt og etisk i alle vores forretningstiltag. Familien og baglandets værdier reflekteres i vores daglige drift, i den måde vi interagerer med vores kunder, medarbejdere og partnere, og i vores målsætninger for at skabe en positiv indvirkning på samfundet.

Mens begge lag: – økonomisk og socialt – er vigtige, hører familie og baglands bidrag mest naturligt under det sociale lag. Det er her, de spiller den mest markante rolle, hvor de hjælper med at definere og opretholde virksomhedens sociale ansvar og dets forpligtelser overfor samfundet og de mennesker, den tjener.

Beslutningstagning og ledelsesstruktur
I Apuls er beslutningstagningen præget af et tæt samarbejde mellem de to ejerledere og deres familier. Flere beslutninger træffes i en kombination af professionel vurdering og familiens/baglandets indsigt. Dette skaber en balanceret tilgang til ledelse, hvor både forretningsmæssig kunnen og familiens værdier er integrerede dele af processen. Medarbejdere spiller også en aktiv rolle i dagligdagens beslutningsprocesser, hvilket fremmer et miljø af ansvar og engagement.

Gennemsigtighed og kommunikation
Gennemsigtighed er en kerneværdi i Apuls. Vi fremmer en kultur, hvor medarbejderes stemmer høres og værdsættes gennem regelmæssige personalemøder og ansvarsdelegering. Eksternt sørger vi for løbende opdatering af vores interessenter via sociale medier som LinkedIn og mere dybdegående månedlige e-mail opdateringer til stærke partnere for at sikre, at de er informeret om virksomhedens retning og beslutninger.

Socialt ansvar og samfundsbidrag
Selvom vi endnu ikke har formaliserede målepunkter for vores sociale ansvar, er vi aktive deltagere i vores lokalsamfund. Vi tilbyder praktikpladser, understøtter flexjob og deltager aktivt i lokale samarbejder. Disse initiativer er et tegn på vores løbende bestræbelser på at skabe positive sociale påvirkninger.

Mangfoldighed og inklusion i Apuls
Apuls anerkender vigtigheden af mangfoldighed, inklusion og retfærdighed. Selvom vi ikke har formaliserede strategier på plads endnu, er disse værdier naturligt indlejret i vores kultur. Gennem vores ESG-profil ser vi frem til at formalisere og styrke vores engagement i disse vigtige aspekter af virksomhedsdriften.

Afsluttende tanker omkring organisation
Apuls’ fundament er bygget på et tæt samspil mellem dygtige medarbejdere professionel ledelse og familiens engagement. Mens vi fortsætter med at vokse og udvikle os, forbliver vores dedikation til social ansvarlighed, gennemsigtighed og etik intakt. Vi er forpligtet til løbende at udforske og implementere strategier, der fremmer en sund balance mellem økonomisk vækst, social velvære og miljømæssig bæredygtighed.

Medarbejder

Et unge og dynamiske team
Apuls er stolt af vores unge og energiske team. Vi tiltrækker talenter naturligt via word-of-mouth, og vores nuværende medarbejdere er vores bedste ambassadører. Vi er dedikerede til at skabe et inkluderende miljø, hvor alle føler sig velkomne og værdsat.

Sundhed, sikkerhed og trivsel
Apuls prioriterer medarbejdernes sundhed og sikkerhed højt, og vi er dedikeret til at skabe et arbejdsmiljø, hvor trivsel er i centrum. Med Daniel i spidsen for HR initiativer, stræber vi efter at etablere personlige relationer med hver medarbejder. MUS samtaler er et væsentligt redskab, hvor vi ikke kun diskuterer arbejdsrelaterede emner, men også sikrer, at medarbejderne personligt trives og føler sig værdsat.

Mental sundhed og støtte
Vi er opmærksomme på de udfordringer, som arbejdsrelateret stress og personlige forhold kan medføre. Daniel har udviklet en række interne værktøjer og processer for at håndtere disse udfordringer. Ved bl.a. at holde regelmæssige og ad-hoc møder kan vi identificere og adressere problemer tidligt, yde den nødvendige støtte og sikre, at vores medarbejdere modtager den hjælp, de behøver.

Professionel udvikling
Vores tilgang til professionel udvikling er individualiseret. Vi forstår og anerkender, at hver medarbejder har unikke ønsker og ambitioner. Selvom vi endnu ikke har formaliserede uddannelsesprogrammer, investerer vi i vores medarbejderes læring og udvikling gennem skræddersyede initiativer og indlæring på jobbet.

Fordele og belønninger
Ud over konkurrencedygtig løn, tilbyder Apuls en række fordele, der inkluderer fleksible arbejdstider, fordelagtige personalekøb og medarbejderaktier. Vi holder øje med, og reagerer proaktivt på, feedback fra vores team for at sikre, at vores tilbud og initiativer fortsat er attraktive og værdifulde.

Fremtiden for medarbejderengagement
Selvom vi ikke har fastsatte nedskrevne KPI'er for medarbejdertilfredshed, er vi fast besluttet på at vurdere og forbedre vores praksis løbende. Gennem tæt dialog, personalemøder og individuelle samtaler holder vi fingeren på pulsen og justerer vores strategier for at sikre, at Apuls forbliver et sted, hvor medarbejderne føler sig støttet, engageret og værdsat.

Afsluttende tanker omkring medarbejdertrivsel
Apuls’ engagement i medarbejdertrivsel, udvikling og støtte er fundamentalt for vores virksomhedskultur. Som vi fortsætter med at vokse, er vi engagerede i at udvikle og implementere strategier, der ikke bare opretholder, men forstærker vores forpligtelse til hver enkelt medarbejder i vores "anden familie."

Social påvirkning

Sociale indvirkninger
Arbejdsforhold for ansatte - Apuls arbejder målrettet med at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, der rummer medarbejdere med forskellige behov og baggrunde. Integrationen af ansatte med særlige behov eller sårbarheder håndteres med en dybtfølt respekt og forståelse for den enkelte. Dette styrkes af en lyttende tilgang, hvor medarbejderes individuelle behov og skånehensyn anerkendes og imødekommes. Derudover er der en generel kultur, der opfordrer til en aktiv og sund livsstil, der understøtter medarbejdernes mentale og fysiske velvære.

Påvirkning på forbrugere - Apuls’ produkter og tjenester bidrager positivt til samfundet ved at fremme en sund og aktiv livsstil. Forbrugerne opfordres til fysisk aktivitet, hvilket støttes af et bredt sortiment af kvalitetsprodukter. Apuls overvejer løbende strategier til at forøge den positive sociale påvirkning, idet træning ikke kun ses som en individuel aktivitet men også som en social begivenhed, der forbinder mennesker og skaber plads for samvær og dialog.

Værdikæde-indflydelse - Apuls’ operationer er i dialog med de samfund, hvor de opererer. Fokus på bæredygtighed og sociale påvirkninger er centralt, specielt når det kommer til samarbejde med leverandører fra regioner, hvor disse aspekter ikke altid er i fokus. Gennem en åben og konstruktiv dialog arbejder Apuls med sine partnere for at fremme bæredygtige og socialt ansvarlige praksisser.

Sikkerhed og velvære - Sikkerhed og velvære for forbrugerne er kernen i Apuls' produktudbud. En skarp opmærksomhed på kvalitetskontrol og certificering sikrer, at produkterne er sikre og bidrager til forbrugernes sundhed og velvære. En konstant dialog med producenter og streng kvalitetskontrol sikrer, at produkterne opfylder og ofte overgår de nødvendige standarder.

Kommunitetsengagement - Apuls’ engagement i det bredere samfund udspringer af en filosofi om åbenhed og dialog. Selvom der ikke er formelle programmer på plads, er virksomhedens tilstedeværelse og engagement i samfundet mærkbar. Deres bidrag til lokalsport og generel opbakning til lokalsamfundet er et testament til deres forpligtelse til at være en positiv kraft ud over den kommercielle arena.

Fremadskuende fokus
Apuls er ivrig efter at udvikle og udvide deres sociale fodaftryk. Gennem en kombination af interne og eksterne strategier søger virksomheden at styrke sit sociale engagement. Internt fokuseres der på medarbejdernes trivsel og udvikling, og eksternt er blikket rettet mod at maksimere den positive påvirkning på kunder og samfund.

Apuls forbliver engageret i kontinuerlig forbedring og innovation, med fokus på at balancere kommerciel succes med socialt ansvar. Hver medarbejder, kunde og samarbejdspartner er en del af denne rejse, hvor samvær, sundhed og bæredygtighed er nøgleelementer, der driver virksomhedens mission fremad.

I en verden, hvor forretningens rolle konstant evalueres og udfordres, står Apuls som et eksempel på, at kommerciel succes og social påvirkning kan gå hånd i hånd. Hver produkt, hver interaktion, og hvert initiativ er en trin i virksomhedens rejse mod at skabe en verden, hvor sundhed, trivsel og samfundsmæssige forbindelser blomstrer i harmoni.

G = Governance - Ansvarlig forretningsførelse - Det økonomiske lag i vores strategi

Her præsenterer vi hvordan vi arbejder med ansvarlig drift og udvikling hos Apuls.

Vi starter med at beskrive vores værditilbud og kundegrupper samt måden vi betjener dem på og hvilke indtægter det generer.

Efterfølgende beskriver vi hvilke nøgleaktiviteter vi skal gennemføre for at sikre indtægterne. Gode nøgleressourcer og stærke nøglepartnere er vigtige forudsætninger for at gennemføre virksomhedens aktiviteter. Disse beskrives nedenfor sammen med den omkostningsstruktur vi arbejder med.

Udbyttet bliver en samlet oversigt over det økonomiske fundament i vores virksomhed, som også kan kaldes vores forretningsplan.

Vores brainstorm for det økonomiske lag:
Brainstormen kan være svær at se, hvis du læser dette via en telefon. Punkterne vil herunder blive uddybet punkt for punkt.

det-økonomiske-lag1

Værditilbud

Produktets fordel 
Hos Apuls har vi dedikeret os til at give vores kunder en kompromiløs serviceoplevelse kombineret med et nøje udvalgt sortiment af produkter, der passer til den aktive livsstil. Vores engagement er ikke kun i kvaliteten af de produkter, vi tilbyder, men også i den måde vi rådgiver og vejleder vores kunder. Sundhed er en grundpille i vores forretningsmodel, og vi stræber efter at fremme den gennem den rådgivning vi tilbyder via vores kundeservice.

Værdi for kunden
Apuls' mission er at fremme en sund og aktiv livsstil. Vi leverer produkter, der gør hjemmetræning nemmere, mere effektivt og mindre tidskrævende. Vores kunder sparer transporttid og CO2-udslip ved at træne hjemme, hvilket giver dem mere tid til at fokusere på andre vigtige aspekter af deres liv. Med vores premium Odin Pro-serie sikrer vi, at vores kunder får en luksuriøs fitnessoplevelse, og vi tilbyder denne oplevelse til en konkurrencedygtig pris.

Konkurrentlandskabet
Selvom vi opererer i et konkurrencepræget marked, skiller Apuls sig ud som en specialbutik, der tilbyder personlig service og ekspertise. Megastores uden det samme fokus på specialiseret rådgivning kan ikke matche vores dedikation til kundens unikke behov. Vores styrke ligger i vores dybdegående viden og vores evne til at give kunderne den rigtige vejledning. På B2B-siden stræber vi efter at opbygge dybere partnerskaber, som det ses med vores samarbejde med Vejle Boldklub, hvor vores engagement strækker sig ud over det traditionelle leverings- og monteringsområde.

Differentiering
Unikke garantier som livstidsgarantien på udvalgte dele af vores Odin Pro-serie differentierer os i markedet. Desuden giver vores tætte samarbejde med producenterne os en fordel ved hurtig og effektiv adgang til reservedele, hvilket betyder, at vores kunder ikke presses til at købe nyt udstyr, hvis noget skulle gå i stykker.

Målepunkter
Succes hos Apuls måles ikke kun i salg, men i den tillid og de relationer vi opbygger med vores kunder. Når B2B-kunder stoler på os til at udføre opgaver ud over det aftalte, ser vi det som en bekræftelse af vores værdi som en sand partner. Vores vision er klar: At være det foretrukne valg for alle dem, der søger en aktiv livsstil, og at gøre dette til en fair og bæredygtig pris.

Kundegrupper

Kundegrupper: En dynamisk tilgang til B2C og B2B segmenter hos Apuls ApS
Hos Apuls er vi dedikerede til at tilbyde værditilbud, der er nøje tilpasset hver unik kundegruppe, vi betjener. Vi er bevidste om, at nøglen til vedvarende succes ligger i vores evne til at forstå og imødekomme de skiftende behov og præferencer inden for vores kundegrupper. For at opnå dette, fokuserer vi på de specifikke problemer vores kunder søger at løse, og de behov de ønsker opfyldt, snarere end blot demografiske parametre.

Identifikation og tilpasning til kundegrupper
Vores rejse begynder med at identificere og forstå dybden af vores kundegrupper. Gennem tiden har vi udvidet vores fokus fra primært at betjene B2C-segmentet til også at inkludere B2B-markedet. Denne strategiske udvikling er drevet af et ønske om at diversificere vores forretningsgrundlag og drage fordel af det betydelige potentiale, B2B-segmentet præsenterer.

B2C Kundegruppen: Selvbetjening og informationsrig købsoplevelse
Vores B2C-kunder kendetegnes ved deres ønske om dybdegående information før køb, et træk der er blevet yderligere forstærket i de senere år. De er typisk i en overvejelsesfase, hvor detaljeret produktinformation og -anmeldelser er afgørende for deres købsbeslutning. Vi har identificeret en mulighed for at forbedre deres købsoplevelse ved at berige vores hjemmeside med mere detaljeret information om hvert produkt og kategori, suppleret med høj kvalitet billeder, der fremhæver produktets værdi og funktioner.

B2B Kundegruppen: Personlig kontakt og lokalt fokus
I modsætning til vores B2C-segment, er B2B-kundegruppen karakteriseret ved et større behov for personlig kontakt og tilpassede løsninger. Vi erkender, at der er en enorm vækstmulighed i dette segment, særligt inden for vores nærområde. Som en ny tilgang, planlægger vi at fordybe os i lokale markeder for at bygge stærke, varige relationer med vores erhvervskunder, samtidig med at vi minimerer vores miljøaftryk ved at arbejde i nærområdet frem for hele landet og vores nærmarkedet som Tyskland og Sverige.

Fremskridt, mål og fremtidige aspirationer
Med en nyopdaget balance mellem B2C og B2B-segmenterne, er vores ultimative mål at opnå en 50/50 fordeling mellem privat og erhverv. Dette repræsenterer ikke blot en strategisk udvikling, men også en udvikling mod et mere robust og diversificeret forretningsfundament.

Fremadrettet vil vi måle vores succes gennem en kombination af øget produktinformation, forbedrede billedressourcer, og målrettet markedsføring. Vi er fast besluttede på at opretholde et højt niveau af tillid blandt vores kunder, idet vi erkender, at dette er en central drivkraft bag deres købsbeslutninger.

Gennem vores fornyede tilgang, stræber Apuls efter at cementere sin position som en betroet partner, der kontinuerligt leverer innovative løsninger, der stemmer overens med vores kunders unikke behov og målsætninger.

Kanaler

Apuls ApS møder kunderne på de til en hver tid mest aktuelle kanaler
I en digitaliseret verden er evnen til at tilpasse sig og navigere gennem forskelligartede kommunikationskanaler mere vigtig end nogensinde før. Hos Apuls er vi dedikeret til at være på forkant med de mest relevante og effektive kanaler for at kunne nå vores forskellige kundesegmenter på en måde, der er både moderne og ansvarlig.

Vi møder kundens forventninger
Som svar på den gradvise ændring i vores B2C kunders præferencer, har vi gjort vores hjemmeside, www.apuls.dk, til det centrale punkt for hvor kunderne finder informationer i forbindelse med deres køb. Vi har bemærket, at vores kunder føler sig gradvist mere og mere trygge ved at fuldføre deres køb online, en trend der ikke kun er tidsbesparende, men også har et positivt miljømæssigt fodspor. Dette har inspireret os til at skabe en online oplevelse, der er så informativ og indbydende, at behovet for traditionelle kommunikationskanaler som fysisk fremmøde, telefon eller e-mail er mindsket.

B2B segmentet
I modsætning til vores B2C-marked, værdsætter vores B2B-kunder fortsat den personlige og fysiske interaktion, en præference vi er fuldt forpligtet til at ære og opretholde for at skabe succes i vores B2B afdeling. Denne tilgang sikrer, at vi fortsætter med at bygge stærke og varige relationer i erhvervsmarkedet.

Enestående kundeservice
For at skabe en sammenhængende kundeoplevelse har vi integreret en række kanaler, herunder en betydelig tilstedeværelse på YouTube. Gennem videoer stræber vi efter at berige vores kunders købsoplevelse ved at tilbyde et detaljeret og engagerende indblik i vores produkter.

SoMe
Vores tilgang til sociale medier er lige så nuanceret, med dedikerede strategier for hver platform. Mens vi fokuserer på B2C-kommunikation gennem Facebook og Instagram, tjener vores LinkedIn-profil som et vindue til vores B2B-indsats, såvel som et middel til at formidle en mere personlig side af vores virksomhed. Gennem LinkedIn søger vi også at inspirere og tiltrække potentielle nye teammedlemmer, der kan bidrage til vores fortsatte vækst og succes.

Hos Apuls er vi fuldt engageret i ikke blot at følge med i den digitale udvikling, men at være pionerer, der fører an i at skabe fremtidens kundeoplevelser. Vores mål er at fortsætte med at være en grøn, bæredygtig og kundeorienteret virksomhed, der tilbyder værdi og innovation gennem hvert trin af kundeoplevelsen.

Kunderelationer

Kundeservice: En helhedsorienteret tilgang
Med et dedikeret team klar til at hjælpe er kunden altid i centrum hos Apuls. Alle, fra lagermedarbejdere til direktører, kan træde ind i kundeservice-rollen, hvis behovet opstår, sikrende at kunden altid får den bedst mulige oplevelse. Vi stræber efter ikke kun at opfylde salgs- og produktrelaterede spørgsmål, men også at være en guide for kunder, der søger rådgivning inden for kost, træning og andre relaterede emner.

Kommunikationskanaler: At være hvor kunderne er
Apuls har en mangfoldig palette af kommunikationskanaler, hvor virksomheden sørger for at være til stede dér, hvor kunderne ønsker det. Med tilbud som kundeservice via telefon, e-mail, onlinechat og udvalgte sociale medier møder vi kunderne med fleksibilitet og åbenhed. Men det er i vores showroom, vi føler den dybeste kunderelation. Denne personlige interaktion giver mulighed for direkte vejledning og opbygning af stærke tillidsbaserede relationer.

Loyalitet og Belønninger: Mere end bare et køb
Vores loyalitetsprogram, centreret omkring vores nyhedsbrev, giver kunderne adgang til eksklusive tilbud. Vi er i konstant udvikling for at forbedre og udvide dette program for at sikre, at vores kunder altid føler sig værdsat. Vores høje antal tilbagevendende kunder er et vidnesbyrd om den positive kundeoplevelse, vi tilbyder.

Feedback: Forbedring gennem lydhørhed
Vi værdsætter kundernes meninger og tilbagemeldinger. Dette indhentes både proaktivt gennem spørgsmål om deres oplevelse samt passivt gennem anmeldelsessider. Denne feedback er central for vores evne til konstant at forbedre og imødekomme kundernes behov og forventninger.

Teknologi og Innovation: Automatisering med et menneskeligt touch
Apuls omfavner moderne teknologier for at gøre kundeinteraktioner mere effektive. Ved at integrere automatiserede processer, som skabeloner for e-mails og løbende opdateringer på hjemmesiden, sikrer vi, at kunderne får hurtige og informative svar. Vi holder os også ajour med nye teknologier, klar til at integrere dem, når de giver mening for vores organisation og forbedrer kundeoplevelsen.

Indtægtsstrømme

Indtægtsstrøm og gratisydelser
Hos Apuls genererer vi hovedsageligt vores indtægt gennem salg af fysiske produkter via vores webshop. Vi betragter kundeservice og værditilføjelse som afgørende elementer i vores forretningsmodel. Derfor tilbydes en række gratisydelser, såsom rådgivning om sundhed og træning samt kostplaner og træningsvejledninger. Disse ydelser er designet til at øge kundetilfredsheden og skabe langvarige relationer med kunderne, hvilket ultimativt fører til øget kundeloyalitet og gentagne køb.

Betalingsmodel
Apuls anvender en direkte og enkel betalingsmodel, der fokuserer på forudbetaling for produkter. Denne model er implementeret for at sikre et sundt likviditetsflow og finansiel stabilitet for virksomheden. Når kunderne betaler på forhånd, sikres virksomhedens økonomiske ressourcer, hvilket giver en grundlag for operationel effektivitet og kundetilfredshed. Derudover sikrer det, at Apuls kan levere produkter og ydelser af høj kvalitet med minimal risiko for finansiel usikkerhed.

Ekstrasalg strategi
Apuls har strategisk implementeret tiltag for at fremme ekstrasalg ved at anbefale yderligere produkter til kunder under købsprocessen. Dette gøres for at optimere kundens købsoplevelse og samtidig øge ordrens samlede værdi. Ved at forstå og forudse kundens behov er vi i stand til at tilbyde relevante produkter, hvilket ikke kun øger salget, men også forbedrer kundens oplevelse ved at gøre det nemmere og mere bekvemt at finde og købe nødvendige tilbehør.

Vi anvender dataanalyse for at levere skræddersyede produktanbefalinger, hvilket ikke kun øger salget, men også minimerer ressourceforbruget. Ved at foreslå relevante produkter til kunderne reduceres antallet af separate forsendelser og retur, hvilket mindsker CO2-udslippet forbundet med transport.

Prissætningsstrategi
Apuls’ prissætningsstrategi er nøje afstemt med virksomhedens overordnede mål om at levere kvalitet og service snarere end at være den billigste på markedet. Virksomheden har erkendt værdien i at tilbyde en omfattende kundeoplevelse, der går ud over blot produktpriser. Dette fokus på kvalitet og service har ledt Apuls ApS væk fra at være den billigste til at blive anerkendt for værdi, kvalitet, etisk produktion og uovertruffen kundeservice.

Status og mål
Hos Apuls vurderer vi den økonomiske performance gennem forskellige nøgleindikatorer, herunder nettoomsætning, bruttofortjeneste, EBITDA, cash flow og kundetilvækst. Ved at anvende en trappe-model skiftevis fokuserer virksomheden på at øge toplinjen og skiftevis forbedre bundlinjen, hvilket sikrer en afbalanceret og bæredygtig vækst. Fremtidsmålene inkluderer produktoptimering, øget markedsførings- og salgsindsats, justering af priser, international ekspansion, brandudvikling via vores Odin karakter og sidst men ikke mindst et stærkt stigende fokus på miljøet og de fodaftryk vi sætter her. Dette skal sikre en fortsat vækst og bæredygtighed for virksomheden.

Nøgleaktiviteter

Vi møder kunden, hvor kunden gerne vil mødes
I vores bestræbelser på at skabe den bedst mulige kundeoplevelse er det altafgørende for os at tage kundens behov i betragtning. Et af vores fremtrædende initiativer er vores specialiserede RMA-afdeling. Når vores udstyr har behov for reparation, sparer vi kundernes tid og transport ved aktivt at tilbyde reparationer direkte hos kunden. Ved at kombinere effektive videomøder med detaljerede vejledninger sikrer vi, at reparationer udføres smidigt og professionelt.

Vores engagement i bæredygtighed skinner igennem i hver reparation: Vi fokuserer på minimalt spild af reservedele, genbruger alt, hvad vi kan, og alt, hvad vi ikke kan genbruge, bliver omhyggeligt sorteret og bortskaffet på den mest ansvarlige måde.

Desuden anerkender vi vigtigheden af en fleksibel og bekvem betalingsoplevelse for vores kunder. Vi tilpasser os løbende og tilbyder de betalingsløsninger, som efterspørges mest, for at sikre en problemfri shoppingoplevelse. Dette er blot nogle af de mange tiltag vi har implementeret for virkelig at møde vores kunder i øjenhøjde.

Økonomisk bæredygtighed
Økonomisk bæredygtighed danner grundlaget for alle vores bestræbelser hos Apuls. Inden for rammerne af vores ESG-rapport anerkender vi, at for at opnå reel bæredygtighed på miljø- og socialfronten er en sund økonomisk fundament vital. En stærk økonomisk position muliggør investeringer i miljøinitiativer, medarbejdertrivsel og vores lokalsamfunds velvære.

Gennem de seneste år har Apuls stået over for udfordrende økonomiske perioder. Disse erfaringer har dog kun styrket vores engagement i og forståelse for vigtigheden af økonomisk bæredygtighed. Vi har arbejdet intenst med at optimere vores forretningsmodel, effektivisere processer og diversificere vores indtægtsstrømme for at opbygge en mere modstandsdygtig økonomisk struktur.

Vores fokus på økonomisk bæredygtighed inkluderer:

 1. Konsistent finansiel planlægning med henblik på at forudse og forberede os på fremtidige økonomiske landskaber.
 2. Investering i teknologier og metoder, der reducerer omkostningerne samtidig med at øge produktiviteten og bæredygtigheden.
 3. Udvikling af alternative forretningsstrategier, der giver os mulighed for at tilpasse os skiftende markedsforhold.

For Apuls handler økonomisk bæredygtighed ikke kun om profit. Det handler om at sikre, at vores virksomhed kan fortsætte med at vokse og blomstre på lang sigt, samtidig med at vi opfylder vores forpligtelser over for vores interessenter, medarbejdere og det samfund, vi er en del af. Vores mål er at integrere økonomisk bæredygtighed dybt ind i vores virksomhedskultur, så vi fortsat kan være en pålidelig partner, arbejdsgiver og samfundsborger i mange år frem.

Risikostyring
Risikostyring er mere end blot en funktionel del af Apuls' forretningsstruktur; det er en essentiel komponent, der sikrer vores bæredygtighed og succes på både kort og lang sigt. Inden for rammerne af vores ESG-rapport anerkender vi, at en effektiv håndtering af risici direkte understøtter vores økonomiske robusthed og vores evne til at møde vores miljømæssige og sociale forpligtelser.

Hos Apuls er vi fuldt bevidste om, at den forretningsverden vi navigerer i, konstant ændrer sig og præsenterer nye udfordringer. Det har ikke mindst de senere år demonstreret med både økonomiske og eksterne faktorer, der har udfordret vores modstandsdygtighed. Netop derfor prioriterer vi en proaktiv tilgang til risikostyring, hvor vi systematisk identificerer, evaluerer og adresserer potentielle trusler og muligheder.

Vores mål med risikostyring er tredobbelt:

 1. At beskytte vores forretning og interessenter fra uforudsete hændelser.
 2. At kunne identificere og gribe muligheder, som kommer i kølvandet på disse risici.
 3. At sikre, at vi opretholder en balance mellem risikotagning og bæredygtig vækst.

Et centralt element i vores risikostyringsstrategi er en konstant opdatering af vores risikoprofil og forståelse for, hvordan denne påvirker vores overordnede forretningsstrategi. Vi stræber efter at være transparente over for vores interessenter omkring de risici, vi står over for, samt de tiltag, vi træffer for at håndtere dem.

Afslutningsvis er det vigtigt for os at fremhæve, at risikostyring hos Apuls ikke kun handler om at undgå trusler, men også om at favne de muligheder, som opstår som et resultat heraf. Med en stærk risikostyringskultur sikrer vi, at vi er bedst muligt rustet til at navigere i en kompleks verden, hvor bæredygtighed, etik og økonomisk ansvar går hånd i hånd.

Økonomisk performance
Ved hjertet af ethvert ansvarligt firma ligger en sund økonomisk performance. Dette ikke kun som et tegn på forretningssucces, men også som en indikator for vores evne til at opfylde vores miljømæssige og sociale forpligtelser. I vores ESG-rapport lægger vi vægt på at belyse vores økonomiske sundhed, da den er grundlæggende for alle vores bestræbelser på at skabe en bæredygtig fremtid.

Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at vi har været igennem nogle udfordrende økonomiske perioder. Som mange andre virksomheder har vi mærket effekterne af økonomisk ustabilitet, hvilket har krævet både tilpasning og nytænkning fra vores side. Ikke desto mindre har disse udfordringer styrket vores beslutsomhed og dedikation til at sikre, at vi fortsætter vores rejse med øget økonomisk kontrol og overblik.

Overvågning af vores generelle økonomiske sundhed er afgørende. Det giver os mulighed for kontinuerligt at vurdere vores finansielle robusthed og evne til at navigere i de komplekse udfordringer, som den moderne forretningsverden præsenterer. Vi ser nøje på indikatorer som vores aktiver, passiver, egenkapital og andre finansielle målepunkter for at sikre, at vi har et solidt fundament at bygge vores fremtid på.

Vores fornyede fokus på økonomisk kontrol har ført til en mere stabil position. Indtjeningsevne er en anden central faktor i vores økonomiske performance. Det er ikke kun et mål for vores succes i markedet, men også for vores evne til at geninvestere i bæredygtige initiativer og skabe en positiv indvirkning.

Endelig er likviditet en afgørende komponent i vores økonomiske overvågning. I en verden, der hurtigt forandrer sig, sikrer vores likviditet, at vi kan reagere hurtigt på både muligheder og udfordringer, hvad enten det er at udvide vores bæredygtige tiltag, støtte samfund i krisetider eller tage skridt til at minimere vores miljømæssige fodaftryk.

Samlet set giver vores økonomiske performance os mulighed for at handle med integritet, innovation og indsigt, mens vi fortsætter med at stræbe efter at skabe en positiv indflydelse på vores verden gennem vores ESG-initiativer.

Skat og gennemsigtighed
I Apuls erkender vi den fundamentale rolle, skat spiller i at sikre, at vi bidrager retfærdigt til de samfund, hvor vi opererer. Som en ansvarlig virksomhed ser vi skat som en investering i vores samfund, og vi forpligter os til fuldt ud at respektere alle skattelovgivninger i de jurisdiktioner, hvor vi er aktive.

Gennemsigtighed i vores skatteforhold er en hjørnesten i vores økonomiske strategi. Det sikrer, at vores interessenter, herunder kunder, medarbejdere, leverandører og bredere samfund, har tillid til, at vi handler etisk og ansvarligt. Vores åbenhed omkring skat reflekterer vores forpligtelse til at være gennemsigtige i alle vores finansielle aktiviteter.

Supply chain management
Hos Apuls anerkender vi, at en effektiv og bæredygtig forsyningskæde er af afgørende betydning for at opretholde vores virksomheds integritet, værdi og positive indvirkning på samfundet. Vores supply chain management går ud over blot at sikre, at vores produkter bliver leveret til tiden; det handler om at arbejde tæt sammen med vores leverandører for at sikre, at hele vores forsyningskæde reflekterer vores forpligtelse til økonomisk bæredygtighed.

Nøgleelementer i vores Supply Chain Management omfatter:

 1. Leverandørvurdering: Vi har implementeret en streng udvælgelsesproces for at sikre, at vores leverandører deler vores værdier og forpligtelser, når det kommer til økonomisk bæredygtighed og ansvar.
 2. Kontinuerlig Overvågning: For at sikre, at vores leverandører overholder vores standarder, fører vi regelmæssige evalueringer og feedbacksessioner for konstant at forbedre vores samarbejde.
 3. Lokal og Global Engagering: Mens en betydelig del af vores produkter kommer fra pålidelige leverandører i Kina på grund af deres kvalitet og omkostningseffektivitet, bestræber vi os på at balancere dette ved at engagere os i lokale initiativer og samarbejder, hvor det er muligt. Dette betyder, at vi aktivt søger muligheder for at støtte lokale forretningspartnere, investere i lokale projekter, og bidrage til vores nærmiljø. På denne måde sikrer vi en kombination af global omkostningseffektivitet og lokalt samfundsengagement, hvilket hjælper os med at opretholde en stærk relation til vores base, mens vi også drager fordel af internationale markeder.
 4. Effektivitet og Innovation: Vi søger konstant efter måder at gøre vores forsyningskæde mere effektiv, samtidig med at vi udforsker innovative metoder til at reducere vores økonomiske og miljømæssige påvirkning.

Gennem vores dedikerede tilgang til Supply Chain Management stræber Apuls efter ikke kun at optimere vores egen økonomiske ydeevne, men også at opmuntre og fremme bedste praksis inden for økonomisk bæredygtighed blandt vores partnere og leverandører. Vi mener, at ved at sikre, at vores forsyningskæde er både effektiv og etisk, er vi bedre rustede til at imødekomme vores kunders behov, samtidig med at vi opretholder vores forpligtelse over for bredere samfundsmæssige og miljømæssige standarder.

Nøgleressourcer

Leverandørnetværk

Innovationskapacitet

Kapital og finansiering

Kvalificeret personale

Teknologi og systemer

Lokale partnerskaber

Immaterielle aktiver

Juridisk og regulatorisk ekspertise

Nøglepartnere

Advisory board
Apuls anerkender værdien og nødvendigheden af solide og produktive partnerskaber for at opnå en vellykket forretningsmodel. Vores nøglepartnere, herunder vores Advisory board, tilfører værdi ved at kombinere deres ekspertise og indsigt, hvilket muliggør skræddersyede løsninger for vores kunder og en robust forretningsdrift.

Kriterier for medlemsskab: Vores Advisory board består af medlemmer, der er nøje udvalgt for at sikre en harmonisk og konstruktiv dynamik. Dette muliggør effektivt samarbejde og resultatorienterede diskussioner.

Evaluering af partnerskab: Effektiviteten af vores partnerskaber evalueres på baggrund af den konstruktive feedback og vejledning, vi modtager. Dette sikrer, at vi kan justere vores forretningsstrategi og operationer baseret på reel og pålidelig indsigt.

Risikohåndtering: Apuls har fuld tillid til vores Advisory board og de værdier, de bringer til bordet. Som en del af vores strategi og for at forblive innovative, er vi også gode til at søge yderligere inspiration og indsigt fra hele vores netværk. Dette sikrer, at vi altid har adgang til en bred vifte af perspektiver og ekspertise, som bidrager til vores fortsatte vækst og succes.

ESG-overensstemmelse: Apuls er dybt forpligtet til vores ESG-mål. For at sikre, at vores partnere deler disse værdier og forretningspraksis, kommunikerer vi åbent vores forventninger og standarder. Desuden gennemgår denne ESG-rapport detaljeret vores værdier og praksis for at sikre, at alle vores interessenter er informeret og på linje med vores vision.

Stærk ERP-partner
Når vi i Apuls træffer beslutningen om at implementere en avanceret løsning som Microsoft Business Central, er det absolut essentielt for os at have en stærk ERP-partner ved vores side. Dette system er utvivlsomt kraftfuldt, men dets sande potentiale realiseres kun, når det er parret med den rette ekspertise.

Miljømæssigt er det afgørende for os at have tætte relationer med vores ERP-partnere, og derfor prioriterer vi partnere, som vi kan mødes med uden lange køreture. Dette er ikke kun i tråd med vores ønske om at reducere vores økologiske fodaftryk, men sikrer også effektiv brug af tid i vores daglige forretning.

Socialt har vi valgt Microsoft Business Central for at styrke arbejdsglæden og kompetenceudviklingen for vores medarbejdere. At arbejde med et pålideligt og verdensomspændende system som Business Central betyder, at vores team ikke kun drager fordel af et robust og effektivt værktøj i dagligdagen, men også opnår en værdifuld uddannelse i en platform, de vil kunne drage nytte af gennem hele deres karriere.

Fra et styringsperspektiv giver et system som Business Central os muligheden for en solid og fejlfri drift. Med dette system undgår vi de typiske faldgruber og udfordringer, der ofte følger med selvbyggede løsninger. Dette bidrager ikke kun til et effektivt arbejdsmiljø, men sikrer også at vores team kan koncentrere sig om deres kerneopgaver uden unødige forstyrrelser.

Vores engagement i Microsoft Business Central er et tydeligt tegn på vores ønske om at fremme teknologisk fremragenhed i Apuls. Men det er vores ERP-partnere, der virkelig hjælper os med at bringe dette engagement til live, sikre, at vi fuldt ud udnytter systemets potentiale og forbliver agile i en digitalt drevet erhvervsliv.

Bæredygtig webshop
Vores digitalisering er en central del af Apuls' daglige drift, og i denne henseende har vi fundet en pålidelig partner i Improving ApS. Drevet af Nikolaj Riisberg, som ikke kun er en dygtig leder men også en uvurderlig sparringspartner, støtter Improving os i at skabe teknologiske løsninger, der er både innovative og bæredygtige.

En af vores prioriteringer var at finde en samarbejdspartner i nærheden for at reducere unødvendige rejser og dermed også vores CO2-fodaftryk. Med Improving ApS, som er lokalt beliggende, er dette mål blevet opfyldt, hvilket har gjort det muligt for os at kombinere effektivt samarbejde med miljøansvarlighed.

Valget af en Progressiv Web App (PWA) løsning for vores webshop blev truffet med henblik på at skabe en fremtidssikret platform. Dette beslutningsvalg eliminerer behovet for kontinuerligt at skifte systemer, hvilket sparer betydelige ressourcer og understreger vores dedikation til langsigtet bæredygtighed.

Når vi drøfter innovative idéer, er Nikolaj og hans team hos Improving uvurderlige i at vejlede os mod de mest effektive og holdbare løsninger. Det har ikke blot resulteret i betydelige besparelser af tid og omkostninger, men også i undgåelsen af uholdbare løsninger. Med Improving ved vores side, er vi garanteret den bedste rådgivning - alt imens vi nyder en kop af Nikolajs uovertrufne kaffe.

Vores tidligere selvbyggede webshopsystem krævede omfattende vedligeholdelse og ressourcer. Med skiftet til Improving ApS og deres fokus på at anvende eksisterende teknologier, har vi kunnet overføre disse ressourcer til andre vigtige initiativer og samtidig styrke vores ESG-mål.

Vi er stolte over at arbejde sammen med en partner som Improving, der deler vores værdier og etiske standarder. Dette samarbejde sikrer, at vores teknologiske løsninger ikke kun er innovative, men også udarbejdet med integritet og ansvarlighed i fokus.

Medarbejdere
Medarbejdere er vores tætteste og vigtigste nøglepartner. Dette er berettiget her under det økonomiske lag, men for ikke at gentage os selv, henviser vi til senere afsnit omkring det Sociale lag.

Leverandører
I vores bestræbelse på at levere de bedste produkter til vores kunder går vi ikke på kompromis med bæredygtigheden i vores forsyningskæde. Selvom vi har stærke produktionsforbindelser i både Europa og Østen, bestræber vi os konstant på at optimere vores indkøbsstrategier med henblik på bæredygtighed. Selvom en stor del af vores produktion fortsat er baseret i Kina her i 2023, går vi aldrig på kompromis med vores transportvalg. Vi prioriterer søfragt frem for luftfragt, hvilket markant reducerer vores CO2-aftryk. Samtidig arbejder vi hårdt på at undersøge muligheder for at centralisere vores produktion nærmere Europa for at reducere fragtafstande yderligere.

Vi har også indført ansvarlige indkøbspraksisser, hvor vi gennem intelligente indkøbssystemer, som PowerBI, og i nært samarbejde med vores leverandører, sørger for at have det mest relevante lager til rådighed for vores kunder. Dette sikrer, at vi altid kan levere effektivt, samtidig med at vi minimerer spild og overproduktion.

Endelig lægger vi stor vægt på vores relationer til vores leverandører. Vores ambition er at være en forstående og samarbejdsvillig kunde, hvilket skaber grundlag for stærke og langvarige partnerskaber. Disse relationer giver os mulighed for at arbejde tæt sammen om fælles mål og sikre, at både vores og vores leverandørers praksis er i tråd med vores overordnede bæredygtighedsambitioner.

Kunder
I hjertet af vores forretning står ønsket om at levere den bedste og mest bæredygtige service til vores kunder. Vi anerkender vigtigheden af at forstå vores kunders individuelle behov og forventninger, og derfor stræber vi efter altid at rådgive dem korrekt, så de opnår den bedste løsning fra starten.

Når det kommer til træningsmaskiner, er det essentielt, at kunden hverken vælger for stor eller for lille en løsning. En for lille træningsmaskine kan hurtigt dæmpe kundens motivation og føre til yderligere køb, hvilket på kort sigt kan synes fordelagtigt for os, men i realiteten er det en ufordelagtig situation både for kunden og for os på den lange bane. Omvendt kan en for stor træningsmaskine, der er svær at flytte rundt, også tage pusten fra kunden, hvilket igen vil resultere i en utilfreds kunde.

Vi tror på, at tilfredse kunder ikke kun kommer fra det produkt, de køber, men også fra den oplevelse, de får i beslutningsprocessen. Ved at tage denne tilgang, bidrager vi aktivt til vores kunders bæredygtighedsmål ved at sikre, at de ikke skifter udstyr unødigt og dermed mindsker ressourceforbruget. Vores forpligtelse er altid at lede kunderne i retning af de mest holdbare, effektive og bæredygtige løsninger, som opfylder deres specifikke behov og bidrager til en langvarig, positiv oplevelse.

Lokalsamfund
I kernen af vores virksomheds værdier står et dybt engagement over for de lokalsamfund, vi er en del af. Vi ser det ikke kun som et ansvar, men også som en ære at kunne bidrage positivt til vores nærmiljø. Gennem vores aktive deltagelse i "Erhvervsklubben 7160 og omegn" aktiverer vi vores nærmiljø og fremmer en kultur for lokal handel. Dette styrker ikke kun det økonomiske fundament i lokalområdet, men også de relationer og netværk, som er så essentielle for samfundets trivsel.

Over årene har vi prioriteret at støtte op omkring lokale initiativer, som fremmer fællesskab og sportslig deltagelse. Vores sponsorater til de lokale fodbolddrenge og TRI klub Tørring IF TRI er blot nogle få eksempler på vores dedikation til at styrke sport og sundhed i lokalsamfundet. Derudover har vi også bidraget med træningsudstyr til lokale arrangementer som bankospil, hvor vores donationer hjælper med at skabe glæde og fremme lokale aktiviteter.

For os er det vigtigt at være mere end bare en virksomhed – vi ønsker at være en aktiv og positiv kraft i vores lokalsamfund. Det giver os en enorm stolthed at vide, at vores lokalsamfund genkender os og værdsætter vores indsats og de værdier, vi står for.

Familie og bagland som nøglepartner
Sophie og Trine, vores uundværlige koner, udgør hjørnestenene i vores bagland. Selvom deres primære indflydelse ligger inden for det sociale lag, spiller de også en afgørende rolle i virksomhedens økonomiske beslutningstagning. De er ikke kun vores livspartnere, men også fortrolige rådgivere, der er involveret i vigtige forretningsbeslutninger. De bidrager med deres meninger, indsigt og støtte, som hjælper os med at navigere gennem udfordrende økonomiske situationer og træffe beslutninger, der påvirker virksomhedens fremtid. Deres tålmodighed og forståelse, når vi drøfter alle aspekter af forretningen, er uvurderlig, og vi skylder dem en stor tak for deres konstante støtte og tillid.

Omkostningsstruktur

Fortrolighedsfaktorer
Selvom nogle specifikke detaljer om vores faste og variable omkostninger er fortrolige, er det vigtigt at understrege, at vi konstant evaluerer og justerer vores omkostningsstruktur for at fremme økonomisk stabilitet og vækst.

Fremtidige perspektiver
På lang sigt er vores mål at styrke vores branding, som vil spille en afgørende rolle i at holde omkostningerne nede, både inden for B2C og B2B segmenter. Dette inkluderer initiativer som case-videoer for hvert større fitnesscenter vi installerer for vores B2B kunder, en indsats der vil øge Apuls' kendskabsgrad på markedet og demonstrere den værdi, vi tilbyder.

Omkostningsstruktur og optimering
I vores stræben efter at skabe bæredygtig vækst har vi iværksat flere initiativer, der sigter mod at optimere vores omkostningsstruktur, mens vi fortsat leverer et førsteklasses produkt og service til vores kunder.

Omkostninger og værditilbud
Omkostningerne forbundet med levering af vores værditilbud er en kritisk komponent i vores forretningsmodel. Selvom vi ikke kan præsentere specifikke tal i en offentlig ESG-rapport, er det vigtigt at understrege, at vi har en balanceret tilgang til fordelingen af omkostninger over produktion, markedsføring, salg, og support. Vi forstår værdien af at have en sund omkostningsstruktur, der tillader os at investere tilstrækkeligt i de områder, der skaber størst værdi for vores kunder.

Strategiske initiativer for omkostningsreduktion
Vi arbejder intensivt på at reducere vores markedsføringsomkostninger ved at dykke dybere ind i specifikke opgaver og forstærke vores brand. Som en del af denne indsats har vi introduceret en "Odin" karakter, en frontfigur, der vil fremvise og teste vores produkter, hvilket bidrager til et mere genkendeligt brand i markedet og dermed potentielt reducerer omkostningerne yderligere. Samtidigt udforsker vi anvendelsen af AI-løsninger i vores supportsegment for at forbedre kvaliteten af kundeservice samtidig med at omkostningerne holdes nede. Dette er blot 2 eksempler blandt flere initiativer vi arbejder med.

Teknologisk integration
Hos Apuls er vi i en dynamisk proces med at integrere AI værktøjer i vores virksomhedsøkosystem. Denne teknologiske adoption har et betydeligt potentiale til at medføre betydelige økonomiske besparelser, og holder os på forkant med branchetrends. Som grundstenen i vores virksomhedsøkosystem er vores ERP system, som sikre os rammerne for at få succes med alle disse tiltag.

Økonomisk balance og bæredygtighed
I vores seneste strategi har vi gjort hyppig rapportering og analyse på tvært af udvalgte partnere, til en prioritet for at sikre en bæredygtig forretning og et robust samarbejde med vores bank. Dette inkluderer fokuserede investeringer i markedsføringskampagner og en fravalg af brede "test"-kampagner, som tidligere har haft en uklar ROI.