Keglebillard

Keglebillard er den traditionelle form for billard i danmark. 

Læs mere

Keglebillard Spilleregler

Definition af spillet

Ved hjælp af den røde spillebal dirigeres den ene eller begge hvide baller i position til fortsat scoring. Scoring og fortsat spil opnås når:

- Hvid bal vælter kegler 

- Rød spillebal rammer begge hvide baller (rødt). 

Spillerne afgør, hvem der skal begynde ved at støde mod den øverste bande. 

Spilleren, hvis bal ligger tættest ved den nederste bande, vælger om vedkommende selv eller modstanderen skal lægge først ud. 

Begge baller skal være i bevægelse inden første bal rammer øverste bande, ellers stødes der om.

Hvis en spillers bal rammer keglerne, 3. bal, langs banden eller går i hul, fortabes retten til at vælge udlæg.

Ved start placerer dommeren de to hvide baller på de afmærkede pletter. Rød placeres bag salvolinien af spilleren der lægger ud.

Spillet starter ved, at spilleren støder rød bal mod hvid bal eller bande på modsatte halvdel. Der spilles til de fastsatte distancer - Hver kegle tæller 2 points - Rødt (Carambole) tæller 4 points. 

En serie fortsættes til der laves fejl, eller fastsat distance er nået.

Den bal, som først rammer keglen, anses for den, der vælter keglen, vælter rød bal og hvid bal en kegle samtidig, anses keglen for væltet af rød bal. 

En kegle anses for væltet, når den ligger ned, eller er fri af den afmærkede plet, eller når den hviler mod bal, d.v.s. vælter hvis ballen fjernes.

Kan en kegle ikke stå på sin plads på grund af en bal, (der skal være luft imellem bal og kegle), fjernes keglen og sættes først på plads igen, når stødet, der frigør keglens plads, er afsluttet.

1. Går hvid bal i hul skal den lægges på udlægspletten modsat hvor den anden hvide bal ligger. Er pladsen optaget af rød bal, kan spilleren forlange nyt udlæg.

2. Forlanger spilleren ikke nyt udlæg, skal ballen lægges på pletten, når stødet, der har gjort pletten fri, er afsluttet. 

3. Såfremt en hvid bal ligger nøjagtigt på billardets midter tværlinje og den anden hvide bal skal lægges på en udlægsplet, skal den lægges på udlægspletten på den halvdel af billardet, der ligger modsat den, hvor rød bal ligger. 

4. Hvis rød bal har været i hul, anbringes den i det felt, der begrænses af bundbande og salvolinie. Spillet fortsættes ved at støde mod bal eller bande på bordets modsatte halvdel, jvf. eks. 1 og 2. 

5. Hvis rød bal er ”i hånden ” og en af de hvide baller ligger nøjagtigt på billardets midterlinie skal den betragtes som at ligge på modsat halvdel af den anden hvide bal. Hvis begge hvide baller ligger nøjagtigt på billardets midterlinie ligger de på hver sin halvdel. Spilleren bestemmer selv hvilken bal han ønsker at spille.

En bal anses for sprængt, når den er eller har været bragt uden for billardets spilleflade (hvad der dækkes af klæde).Sprængt bal regnes som fejl. Modspilleren starter med nyt udlæg.